محاسبه بیشینه ضریب عملکردی چیلرهای سانتریفیوژدراندازه های مختلف چیلردربارگذاری جزئی،باتغییردرتعدادفن چگالنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

در این تحقیق هدف دستیابی به ضریب عملکردی (COP) بیشینه بر حسب بار جزئی و دمای محیط بیرون در چیلرهای تراکمی سانتریفیوژ می باشد.تغییرات ضریبCOPبر حسب تغییردر تعداد فن های چگالنده ، دمای محیط بیرون و بارگذاری جزئی مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین درنهایت رابطه ای برحسب دمای محیط بیرون و بار جزیی بحرانی با هدف محاسبه بار جزئی لحظه ای دراندازه های مختلف چیلرپیشنهاد شده است.با داشتن این رابطه، چنان چه ظرفیت سرمایشی چیلر و دمای محیط بیرون معین باشد با مشخص بودن تعداد فن ها،بار جزئی که در آن میتوان به ضریب عملکردی بیشینه دست یافت قابل محاسبه می باشد. بر اساس نتایج حاصله ضریب عملکردی بیشینه درمحدوده بارگذاری جزئی بین7/0تا 8/0قراردارد. همچنین با افزایش دمای محیط از 30 به 50 درجه سلسیوس، ضریب COP در حدود 2 واحد کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]Jia Yanga, K.T. Chan, Tongyong Dai, Hongyu Zhang, Zhaoguo Zhou, A Novel Control Strategy for Air-Cooled Twin-Circuit Screw Chillers,9th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC) and the 3rd International Conference on Building Energy and Environment (COBEE),Procedia Engineering, Vol.121, pp.699–705,2015.
[2] Lam JC,Energy analysis of commercial buildings in subtropical climates, Building and Environment, Vol.35, pp.19–26, 2000.
[3]Jia Yang, K.T. Chanb, Tongyong Dai, F.W. Yu, Lei Chen,Hybrid Artificial Neural Network−Genetic Algorithm Technique for Condensing Temperature Control of Air-Cooled Chillers,9th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC) and the 3rd International Conference on Building Energy and Environment (COBEE), Procedia Engineering, Vol.121, pp.706–713,2015.
[4]Yu FW, Chan KT, Life cycle analysis of enhanced condenser features for air-cooled chillers serving air-conditioned buildings, Building and Environment, Vol.41, pp.981–991, 2006.
[5]Yang J., Chan K.T., Wu X., Performance enhancement of air-cooled chillers with water mist, Experimental and analytical investigation, Appl.Therm. Eng, Vol.40, pp.114-120, 2012.
[6]Xiaoli Hao, Cangzhou Zhu, Yaolin Lin, Haiqiao Wang, Guoqiang Zhang, Youming Chen, Optimizing the pad thickness of evaporative air-cooled chiller for maximum energy saving,Energy and Buildings, Vol.61, pp.146–152, 2013.
[7]Dr.Suwarna Torgal, Kuldeep Pawar, Sushant Puranik, Performance Enhancement of an Air Conditioner with Condensate Mist Cooled Condenser,International Journal for Modern Trends in Science and Technology,Vol.2, 2016.
[8]Vakiloroaya, V.Samali, B.Fakhar, A. Pishghadam, A review of different strategies for HVAC energy saving, Energy Conversion and Management, vol.77,pp.738–754,2014.
[9] Yu F.W., Chan K.T., Rachel K.Y. Sit, Yang J., Energy simulation of sustainable air-cooled chiller system for commercial buildings under climate change,Energy and Buildings, Vol.64, pp.162–171, 2013.
[10] Yu F. W., Chan K. T.,A precise rating method for energy performance of vapour compression chillers serving commercial buildings, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, 2007.
[11]William P. Bahnfleth,Comparative analysis of Variable and Constant Primary-Flow Chilled-Water Plant Performance, HPAC Engineering, 2001.
[12]By Steven T. Taylor, P.E." Primary-Only vs.Primary-Secondary Variable Flow Systems,ASHRAE Journal, 2002.
[13] Thomas Hartman, P.E., All-Variable Speed Centrifugal Chiller Plants,ASHRAE Journal,2001.
[14] Smith M., King G., Energy saving controls for air-cooled water chillers, Building Services Journal ,pp.47–48, 1998.
[15] Yu F.W., Chan K.T.,Part load performance of air-cooled centrifugal chillers with variable speed condenser fan control, Building and Environment, Vol.42, pp.3816–3829, 2007.
[16] Yu F.W., Chan K.T., Optimizing condenser fan control for air-cooled centrifugal chillers,International Journal of Thermal Sciences, Vol.47,  pp.942–953, 2008.