بررسی تجربی اثر زبری بر دنباله پره توربین بادی S823 در سرعت های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی، نیشابور، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مهندسی نیروگاه، موسسه آموزش عالی علمی پژوهشی صنعت آب و برق، مشهد، ایران

چکیده

در پژوهش پیش رو با روش جریان­سنج سیم داغ تک بعدی، به بررسی اثر زبری بر­روی سطح مقطع ایرفویل مدل S823 که از سری ایرفویل­های توربینی خانگی بوده، پرداخته شده است. مؤلفه­­های نوسانی و میانگین زمانی سرعت جریان در دنباله در دو حالت سطح صاف و نیز سطح دارای زبری بالا و برای دو سرعت 5 و 10 متر بر ثانیه اندازه­گیری شده است. هم­چنین، تغییرات ضریب پسا در دو حالت به دست آمده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن شد که از روش دنباله­­ای که یک روش تجربی برای محاسبه مولفه­های سرعت است، برای اندازه­گیری پارامترها استفاده شود. اندازه­گیری­ها در فواصل بدون بعد 3 ,2, 1 , 5/0, 01/0  x/c=  انجام پذیرفته است (طول وترc ≡  و فاصله از پشت ایرفویل x ≡). با توجه به شکلها و نتایج آزمایشات مشاهده می­شود که با افزایش فاصله در جهت طولی (x) پهنای دنباله بیشتر شده و سطح بیشتری را تحت تاثیر قرار می­دهد. هم­­چنین، دور شدن از پره در جهت طولی باعث پهن شدن اوج کمینه سرعت و درنهایت از بین رفتن آن می­شود که در حالت سطح زبر دنباله دارای پهنای بیشتر شده و برای رسیدن به سرعت جریان آزاد نیاز به دور شدن بیشتری است.

کلیدواژه‌ها


[1] Stiesdal H., the Wind Turbine. EBook of Bonus Energy, <www.bonus.uk>, 1999. (E-Book).
[2] Somers D. M., Design and Experimental Results for the S809 Airfoil. Airfoils Incorporated, Hampton, Virginia, March 1989.
[3] Lu B., and Bragg M., BExperimental Investigation of Airfoil Drag Measurement with Simulated Leading-Edge Ice using the Wake Survey Method. 18th AIAA Applied Aerodynamics Conference and Exhibit, v. 2000, n. 3919, 2000.
[4] Khoshnevis A.B. Pedram M., Experimental study of Wake Characteristics on an Asymmetric Airfoil Using Tripping Wires., Journal of Mechanical Eng., Vol. 41, and No.1: 1-9.Serial No. 61 Spring and summer 2011.
[5] Selig M. S., and Mc Granahan B. D. Wind Tunnel Aerodynamic Tests of Six Airfoils for Use on Small Wind Turbines. Journal of the NREL/SR, v. 500, n. 34515, 2004.
[6] Somers D. M., the S822 and S823 Airfoils. Journal of the NREL/SR, v. 500, n. 36342, January 2005.
[7] Madsen H. A., Aerodynamics of a Horizontal Axis Wind Turbine in Natural Conditions. Journal of the Risoe, v.2903, 1991.
[8] Van Backström T. W. and Denton T. S. A., Aerodynamic optimization of a small-scale wind turbine blade for low wind speed conditions. University of Stellenbosch, December 2006.
[9] Gorji M.E., Khoshnevis A.B., Gholipoor Asrami E. and Vahidi M., Experimental Investigation of Airflow Velocity Profiles Effects on the Wires and Cables of Power Transmission Lines and Supporting Devices.", Journal of Solid and Fluid mechanics, Vol 2, No 1. pp 83-97, Spring 2012. (In Persian).
[10] Khoshnevis A.B.,  Barzanooni V., Experimental Investigation of the Trailer Wake Effects on the Aerodynamics of a Car Model.", Journal of Fluid mechanics and Aerodynamics, Vol. 1, No. 1. pp 13-27, Fall 2012. (In Persian).
[11] Carmichael B. H., Low Reynolds Number Airfoil Survey. Volume I. Contractor Report 165803, NASA, 1982.
[12] Gerakopulos R., M. S. H., Boutilier and S. Yarusevych, "Aerodynamic Characterization of a NACA 0018 Airfoil at Low Reynolds Numbers. In 40th Fluid Dynamics Conference and Exhibit, Chicago, Illinois, vol. 2010-4629, 2010.
[13] Goldstein, S., A Note on the Measurement of Total Head and Static Pressure on a Turbulent Stream, Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Vol. 155, No.32, pp. 570-575, 1936.
[14] Kaplan Rajo., Experimental Investigation of Airfoil Drag Measurements with Simulated Leading-Edge Ice, Using Wake-Survey Method, AIAA3919, 2000.
[15] Chao M.B., Experimental Investigation of the Wake-Survey Method for a Bluff Body with Highly Turbulent Wake, AIAA-3060, 2002.