بررسی اثر فرایند صیقل‌کاری با پلاستیسیته کم بر روی عمر خستگی شفت ناچ‌دار چرخان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

یکی از مناسب­ترین روش­ها برای ایجاد تنش پسماند فشاری در سطح قطعات، فرایند صیقل‌کاری با پلاستیسیته کم است که می­تواند رفتار خستگی مناسبی برای قطعات فلزی فراهم کند. این فرایند می­تواند بدون نیاز به بهینه‌سازی محیط ، مواد و یا طراحی اجزاء، تنش­های کششی سطح را کاهش دهد یا به‌طور کامل حذف کند. در این فرایند یک ساچمه غلتش آزاد با یک نیروی عمودی مناسب در سطح قطعه کار حرکت می­کند و با تغییر شکل پلاستیک سطح، تنش‌های پسماند فشاری مناسبی در عمق قطعه فراهم می­کند. در این پژوهش، مدل اجزاء محدود این فرایند در دو حالت یک و دو ساچمه­ای بر روی یک شفت از جنس آلیاژ آلومینیم 6T-7075 ارائه‌شده و تأثیرات آن بر روی تنش‌های پسماند مطالعه و با استفاده از رهیافت مبتنی بر کرنش، عمر خستگی قطعه بررسی‌شده است. نتایج نشان می­دهند که استفاده از دو ساچمه به‌جای یک ساچمه در این فرایند، می­تواند تنش­های پسماند فشاری در راستای محوری و شعاعی قطعه را 5/1برابر افزایش دهد. عمق تأثیرگذاری تنش­ها نیز در حالت دو ساچمه بیشتر از یک ساچمه است. همچنین، حد استحکام خستگی در نمونه موردنظر با فرایند صیقل­کاری با پلاستیسیته کم دو ساچمه­ای، نسبت به نمونه بدون فرایند مذکور و یک ساچمه­ای به ترتیب حدود 3 و 2 برابر افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Prevéy P. S., Cammett J., Low cost corrosion damage mitigation and improved fatigue performance of low plasticity burnished 7075-T6, Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 10, No. 5, pp. 548-555, 2001.
[2] Mohammadi F., Sedaghati R., Bonakdar A., Finite element analysis and design optimization of low plasticity burnishing process, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 70, No. 5-8, pp. 1337-1354, 2014.
[3] Prevéy P. S., The effect of cold work on the thermal stability of residual compression in surface enhanced IN718, DTIC Document, 2000.
[4] Cammett J., Prevéy P., Fatigue strength restoration in corrosion pitted 4340 alloy steel via low plasticity burnishing. pp.2001. Retrieved July 19, 2002.
[5] Prevéy P. S., Shepard M. J., Smith P. R., The effect of Low Plasticity Burnishing (LPB) on the HCF performance and FOD resistance of Ti-6AI-4V, DTIC Document,  pp. 2001.
[6] Zhuang W., Wicks B., Multipass low-plasticity burnishing induced residual stresses: three-dimensional elastic-plastic finite element modelling, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 218, No. 6, pp. 663-668, 2004.
[7] Seemikeri C., Brahmankar P., Mahagaonkar S., Investigations on surface integrity of AISI 1045 using LPB tool, Tribology International, Vol. 41, No. 8, pp. 724-734, 2008.
[8] Fu C., Guo Y., McKinney J., Wei X., Process mechanics of low plasticity burnishing of Nitinol alloy, Journal of materials engineering and performance, Vol. 21, No. 12, pp. 2607-2617, 2012. [9] A. Version, 6.13, 2013,’ Abaqus Analysis User’s Manual’, Dassault Systmes, Providence, RI, USA.
[10] Brar N., Joshi V., Harris B., Constitutive model Constants for Al7075-T651 and Al7075-T6, Proceedings of the American Physical Society Topical Group on Shock Compression of Condensed Matter. Vol. 1195. No. 1. AIP Publishing, 2009.
[11] Eleiche A., Megahed M., Abd-Allah N., The shot-peening effect on the HCF behavior of high-strength martensitic steels, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 113, No. 1, pp. 502-508, 2001.
[12] Prevéy P., Telesman J., Gabb T., Kantzos P., FOD resistance and fatigue crack arrest in low plasticity burnished IN718, in Proceeding of 5th Nat. Turbine Eng. HCF Conference. pp.2000.
[13] Li F.-L., Xia W., Zhou Z.-Y., Finite element calculation of residual stress and cold-work hardening induced in Inconel 718 by Low Plasticity Burnishing, 2010 Third International Conference on Information and Computing. Vol. 2. IEEE, 2010.
[14] P Prevéy. S., Cammett J. T., The influence of surface enhancement by low plasticity burnishing on the corrosion fatigue performance of AA7075-T6, International Journal of Fatigue, Vol. 26, No. 9, pp. 975-982, 2004.
[15] Dowling N., Mechanical Behavior of Materials Engineering Methods for Deformation, Fracture, and Fatigue, Assessment of methods for prediction of the notched fatigue limit based on test data by Böhm and Magin. pp.2007.