تأثیر ترتیب جا زدن و فاصله بین پین‌ها بر توزیع تنش پسماند و رشد ترک لبه‌ای در نمونه‌های تک حفره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی مکانیک، زنجان، ایران

2 استاد، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی مکانیک، زنجان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی مکانیک، زنجان، ایران

چکیده

تأثیر ترتیب نصب و فاصله مرکز به مرکز بین پین‌ها بر توزیع تنش‌های پسماند و رشد ترک لبه‌ای، نمونه‌های تک حفره‌ای تحت بارگذاری خستگی بررسی شده است. ترک‌های لبه‌ای حفره‌ای در برخی از قطعات صنعتی همانند پوسته توربین گاز مشاهده می‌شوند. توزیع تنش‌های پسماند ایجاد شده در حفره‌های سه بعدی تحلیل و توزیع دوباره تنش پسماند در حفره‌های هم‌جوار بررسی شده است. تحلیل المان محدود روی نمونه‌های از چدن داکتیل مشابه پوسته توربین گاز انجام گرفته و رفتار ماده الاستیک – پلاستیک کامل فرض شده است. رشد ترک خستگی مکانیکی با استفاده از نرم افزار و کد مکانیک شکست زینکرک پیش بینی شده است. نتایج نشان می‌دهد که عمر خستگی مکانیکی به وسیله تغییر در ترتیب جا زدن و فاصله بین پین‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هنگام جا زدن پین دوم، به دلیل تسلیم مجدد ایجاد شده به وسیله انبساط حفره دوم آزاد سازی تنش پسماند در اطراف حفره اول رخ می‌دهد، این توزیع مجدد تنش پسماند سبب کاهش عمر خستگی در اطراف حفره اول می‌شود. سر انجام نتایج عددی بدست آمده با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Poursaeidi E., Fatigue crack growth prediction in a gas turbine casing, International Engineering Failure Analysis,Vol.44, pp. 371–381, 2014.
[2] Jayadevan K. R., Critical stress intensity factors for cracked hollow pipes under transient thermal loads, Journal of Thermal Stresses,Vol.25, pp. 951-968, 2002.
[3] Shin C. S., Wang C. M., Song P. S., Fatigue damage repair: a comparison of some possible methods, International Jurnal Fatigue, Vol. 18, pp. 535–46, 1996.
[4] Song P. S., Sheu G. L., Retardation of fatigue crack propagation by indentation technique, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 79, pp. 725–733, 2002.
[5] Pavlou D. G., Vlachakis N. V., Pavlou M. G., Vlachakis V. N., Estimation of fatigue crack growth retardation due to crack branching, computational Materials Science, Vol. 29, pp. 446–452, 2004.
[6] Hou P. F., Jiang H. Y., and Li Q. H., Three-Dimensional Steady-State General Solution for Isotropic Thermoelastic Materials with Applications I: General Solutions, Journal of Thermal Stresses, Vol. 36, pp. 727-747, 2013.
[7] Huang S., Zhou J. Z., Sheng J., Luo K. Y., Lu J. Z., Xu Z. C., et al., Effects of laser peening with different coverage areas on fatigue crack growth properties of 6061-T6 aluminum alloy, International Journal of Fatigue, vol. 47, pp. 292-299, 2013.
[8] Shafiul Md,. Ferdous M., Chobin S. R., Muhammed, and M. Tatsujiro, Improving the fatigue strength of a multiple hole specimen by applying additional holes or notches, Engineering Failure Analysis, Vol. 18, pp. 75–87, 2011.
[9] Acquisto L., Pasta S., On the Measurement and Prediction of the Out-of-Plane Displacement Surrounding Cold-Expanded Holes, Experimental Mechanics, Vol. 51, pp. 11–22, 2011.
[10] Ghfiri R., Shi H. J., Guo R., Mesmacque G., Effects of expanded and non-expanded hole on the delay of arresting crack propagation for aluminum alloys, Mater Sci Eng, pp. 244–9, 2000.
[11] ASM International Handbook Committee, Edition Metals     Handbook., 1998.
[12] ABAQUS/standard User’s Manual. Version 6.1. HKS Inc, 2000.
[13] ZENCRACK user manual, issue 6, Zentech Inc; 1999.