مقایسه عملکرد و آهنگ چگالش آب در رطوبت‌زدای جریان مخالف و جریان موازی، در سیستم‌های رطوبت‌زدایی دسیکنت مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشیار، دانشگاه تبریز، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

 سیستم های تبرید و رطوبت زدای دسیکنت یکی از روشهای نوین برای تبرید و تهویه مطبوع می باشد که در این روش با یک سری فعل و انفعالات رطوبت هوا حذف می‌شود و سپس هوا به واحد سرمایش فرستاده می‌شود، که با اینکار بار نهان حذف می گردد و در انرژی مصرفی صرفه جویی می شود. مهمترین قسمت این سیکل رطوبت زدای آن می باشد، دراین مقاله دو رطوبت‌زدای جریان مخالف و جریان موازی باهم مقایسه شده‌اند، برای این کار ابتدا معادلات حاکم بر انتقال حرارت و جرم نوشته شده‌اند و سپس این معادلات به صورت هم زمان حل گردیده‌اند. نتایج حاصل نشان می‌دهد که کارایی رطوبت‌زدا و آهنگ چگالش آب از جریان هوا در رطوبت‌زدای جریان مخالف از رطوبت‌زدای جریان موازی بیشتر است و برای سیزده مورد بررسی شده بیشینه اختلاف کارایی 45/6% و  ماکزیمم اختلاف آهنگ چگالش 031/0 گرم بر ثانیه می باشد. لازم به ذکر است که محلول به کار رفته به عنوان دسیکنت مایع در این مطالعه لیتیم کلراید می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


[1] Fumo N., Goswami D.Y., Study of an aqueous lithium chloride desiccant system: air dehumidification and desiccant regeneration, Solar Energy, No. 72, pp. 351–361, 2002.
[2] Gandhidasan P., A simplified model for air dehumidification with liquid desiccant, Solar Energy, No. 76, pp. 409–416, 2004.
[3] Yonggao Yin, Xiaosong Zhang, DonggenPeng, Xiuwei Li, Model validation and case study on internally cooled/heated dehumidifier/regenerator of liquid desiccant system,International Journal of Thermal Sciences, No. 48, pp. 1664–1671, 2009.
[4] Dai Y.J., Zhang H.F., Numerical simulation and theoretical analysis of heat and mass transfer in a cross flow liquid desiccant air dehumidifier packed with honeycomb paper, Energy Conversion And Management, No. 44, pp. 1343–1356, 2004
 [5] Donggen Peng, Xiaosong Zhang, An analytical model for coupled heat and mass teransfer processes in solar collector/regenerator usig liquid desiccant, Applied Energy, No. 88, pp. 2438–2444, 2011
 [6] Younus Ahmed S., Gandhidasan P., Al-Farayedhi A. A., Thermodynamic analysis of liquid desiccant,  Solar Energy, No. 62, pp. 11–18, 1998
[7] Chen Qin Ren, Effectiveness–NTU relation for packed bed liquid desiccant–air contact system with a double film model for heat and mass transfer, International Journal of Heat and Mass Transfer, No. 51, pp. 1793–1803, 2008
[8] Alizadeh S., Saman W. Y., An experimental study of a forced solar collector/regenerator using liquid desiccant, Solar Energy, No. 73, pp.345–362, 2002.
[9] Agung Bakhtiar, Fatkhur Rokhman, Kwang wan Choi, A novel method to evaluate the performance of liquid desiccant air dehumidifier system, Energy and Buildings, No. 44, pp. 39–44, 2012
 [10] Fu Xiao, Gaoming Ge, Xiaofeng Niu, Control performance of a dedicated outdoor air system adopting liquid desiccant dehumidification, Applied Energy, No. 88, pp. 143–149, 2011
[11] Seiichi Yamaguchi, Jongsoo Jeong, Kiyoshi Saito, Hikoo Miyauchi, Masatoshi Harada, Hybrid liquid desiccant air–conditioning system: Experiments and simulations, Applied Thermal Energy, No. 3, pp. 3741–3747, 2001
 [12] Mazzei P., Minichiello F., Palma D., HVAC dehumidification systems for thermal comfort: a critical review, Applied Thermal Engineering, No. 25, pp. 677–707, 2005
[13] Treybal R.E., Mass transfer opearations, 3nd edition, McGraw-Hill, New York, 1969.
[14] Pedro J. Mago, LouaryChamra, Glenn Steele, Asimulation model for the performance of a hybrid liquid desiccant system during cooling and dfehumidification, International Journal of Energy Research, No. 30, pp. 51–66, 2006.
[15] Onda K., Takeuchi H., Olumoto Y., Mass transfer coefficient between gas and liquid phase in packed column, Journal of chemical Engineering of Japan. No. 1, pp.56–62, 1968