شبیه‌سازی عددی جریان تراکم پذیر لزج حول ایرفویل متحرک به روش RANS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گلپایگان، گلپایگان، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه گلپایگان، گلپایگان، ایران

چکیده

شبیه‌سازی جریان‌های آشفته یکی از مهم‌ترین مسائل مهندسی است که تا کنون مهندسان را با چالش جدی مواجه کرده است. شبیه‌سازی این نوع از جریان‌ها نیاز به هزینه و زمان محاسباتی زیادی دارد. ایرفویل­ها در صنعت کاربردهای زیادی دارند که از جمله آن‌ها پره چرخانه توربوماشین ها و ملخ هواپیماها است. بررسی دو بعدی و سه بعدی جریان در اطراف ایرفویل­ها که بسیاری از مشخصه‌های جریان را نشان می­دهد حائز اهمیت است. در این مقاله سعی بر بررسی جریان تراکم پذیر  برای حل بر مبنای چگالی حول ایرفویل دو بعدی و پروانه سه بعدی با همان مقطع  برای حالت دو بعدی ایرفویل ثابت و ایرفویل دوار در حالت چرخش همراه با ورودی سرعت و استفاده از شبکه بندی متحرک برای حل ناپایا ایرفویل دوار  و پروانه سه بعدی چرخش همراه با ورودی سرعت با استفاده از روش متوسط گیری زمانیRANS  با مدل های Spalart-Allmara٬RNG ٬ SST٬ RSM و مقایسه آن‌ها باهم  شده است. برای ایرفویل دوار معادلات چرخش سیال با استفاده از برنامه نویسی C++ به جمله چشمه معادلات مومنتوم اضافه شده است. در مدل دو بعدی نمودارهای ضریب فشار و اصطکاک پوسته به علت اهمیت ویژه برای مدل های مختلف روش RANS برای زاویه‌های حمله مختلف و برای پروانه سه بعدی کانتور سرعت در طول پروانه و چگونگی تشکیل گردابه ها و  استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


[1]     Abdallah S., and Smith C.F., 3-D Solutions for Invisid Incompressible Flow”, J. Turbomachinery , Vol. 12, pp. 390-398, 1990.
[2]     Gode E., and Cuenod R., 3-D Solutions for Invisid Incompressible Flow in Turbomachines,  J.    Turbomachinery,Vol. 112, pp.398-390, 1990
[3]     Oler J.W., Strickland J.H. and Graham G.H., Dynamic Stall Regulation, Sandia Report SAND83-7029, Albuquerque, NM,1983.
[4]     Allet A., and Halle H., Dynamic Stall Simulation Including Turbulence ModelingASME-SED, Vol. 16, 1995.
[5]     Pharoah J.G. and Djilali N., Flow in a Rotating Rectangular Channel, Department of Mechanical Engineering, University of Victoria, B. C., Canada, 2000.
[6]     Thomas D., Francisco P., Juan J., Optimal Shape Design for Open Rotor Blades, AIAA Applied Aerodynamics Conference, pp. 13–18, 2012.
[7]     Ahmad Z., Al-Garni B., Abdullah M., Flow Control for an Airfoil with Leading-Edge Rotation: An Experimental Study, Journal of Aircraft, pp. 1–6, 2000.
[8]     Kryštůfek P., Kozel K., Numerical Solution of Compressible Steady Flows around the NACA 0012”. EDP Sciences, pp. 1–4, 2013.
[9]     Filomena C., Nicola C., Renzo A., External Aerodynamics Simulations in a Rotating Frame of Reference. Hindawi Publishing Corporation International Journal of Aerospace Engineering, ,pp. 1–15, 2014.
[10]   Francisco P., Thomas D., Aniket C., Open-source Analysis and Design Technology for Turbulent Flows, AIAA SciTech, pp. 13–23, 2014.
[11]   Thanh T., Dong-Hyun K., The platform pitching motion of floating offshore wind turbine: A preliminary unsteady aerodynamic analysis, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics ScienceDirect, pp. 1–17. 2015.
[12]   محسن کهرم، سید علی صحاف، سامان زارع، بررسی اثر شدت آشفتهی در عملکرد آیرودینامیکی توربین های محور افقی، نخستین کنفرانس بادی ایران، صفحه1-5، 1391.
[13] بهمن اسدی، محمد طیبی رهنی،شبیه سازی عددی جریان تراکم پذیر حول یک ایرفویل در حرکت دایروی، هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها ، صفحه1-12، 1382.