بررسی پارامترهای موثر هیدروفرمینگ لوله بر توزیع ضخامت و تنش‌های پسماند لوله‌های T شکل نامساوی به کمک شبیه‌سازی المان محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

در این مقاله شبیه سازی عددی فرآیند تیوب هیدروفرمینگ سه راهی T شکل نامساوی از جنس فولاد به کمک نرم افزار المان محدود انجام و اثر پارامترهایی نظیر شعاع فیلت، فشار داخلی و ضریب اصطکاک بر روی ضخامت نهایی و توزیع تنش پسماند مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج این پارامترها بر روی ضخامت و بزرگی تنش های پسماند تاثیر گذار بوده و در حالت حدی تنشهای پسماند در حد 90 درصد تنش تسلیم و کاهش ضخامتی در حد 40 درصد در نمونه ساخته شده مشاهده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی در موارد محدودی با نتایج تجربی مقایسه شده که نتایج مدلسازی اجزا محدود با نتایج عملی دارای نزدیکی مناسبی هستند.

کلیدواژه‌ها