اثر تعداد کانال های تهویه طبیعی بر عملکرد تهویه ای تونل های مترو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر، با شبیه‌سازی بر پایه ی روش های دینامیک سیالات محاسباتی و داده های تجربی پژوهش‌های پیشین، مدل عددی سه بعدی  تونل‌های متروی مجهز به کانال‌های تهویه‌ی طبیعی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر تعداد کانال‌های تهویه‌ی طبیعی در عملکرد تهویه‌ای تونل مترو می‌باشد؛ به همین جهت شرایط حاکم بر میزان ورود و خروج هوا از طریق این کانال‌ها در سه حالت متفاوت تعیین شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، تعداد کانال‌های مذکور بر میزان هوای ورودی به تونل تأثیر کمی داشته اما به ازای مجموع مساحت برابر برای مقاطع کانال‌ها، تونل مجهز به شش کانال تهویه، در حدود 6/36 درصد بر میزان هوای خروجی از تونل در مقایسه با حالت متداول که تونل دو کانال تهویه دارد، افزوده است. همچنین این نتایج نشان داده اند که محل تعبیه کانال‌های تهویه تأثیر زیادی بر میزان هوای ورودی و خروجی از آنها دارد، به طوری که در نزدیک ترین کانال به ورودی تونل بیش ترین جرم هوای ورودی و در دور ترین کانال از ورودی تونل بیش ترین جرم هوای خروجی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها