شبیه‌سازی جریان ناپایدار حول یک استوانه مدور چرخان در اعداد رینولدز مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، جریان ناپایدار عبوری از روی یک استوانه مدور چرخان به روش شبیه سازی گردابه­های بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. آهنگ چرخش استوانه از 0 تا 2 تغییر می­کند. تغییرات ضرایب برآ و پسای متوسط و ساختار گردابه­های پشت استوانه، برای اعداد رینولدز مختلف مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­دهد که در تمامی اعداد رینولدز مطالعه شده، با افزایش آهنگ چرخش استوانه، ضریب پسای متوسط کاهش و قدر مطلق ضریب برآی متوسط افزایش می­یابد. همچنین با افزایش عدد رینولدز و افزایش آهنگ چرخش، طول گردابه­های پشت استوانه افزایش می­یابد.نتایج بدست آمده با نتایج سایر شبیه سازی­های عددی انجام شده و همچنین نتایج تجربی مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها