مدل سازی اجزاء محدود سه بعدی پای انسان در حالت ایستادن متعادل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استاد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این مطالعه مدل اجزاء محدود سه­بعدی از ساختمان پا، به واسطه‌ی بازسازی تصاویر سی­تی ایجاد شده است. مدل حاضر شامل 19 استخوان، 114 لیگامنت و فاشیای پلانتار می­باشد که در حجمی از بافت نرم محصور می­گردند. با تعریف شرایط مرزی و بارگذاری مناسب و همچنین در نظر گرفتن برهم‌کنش‌های مفصلی، حالت ایستادن متعادل شبیه­سازی شده است. در این مطالعه توزیع فشار تماسی در سطح پلانتار پا و همچنین توزیع تنش در ساختار استخوانی مورد ارزیابی قرار گرفته­اند. به منظور اعتبارسنجی نتایج، توزیع فشار پلانتار پیش­بینی­شده، مساحت سطح تماس پا با تکیه­گاه و موقعیت مرکز فشار با مقادیر آزمایشگاهی مقایسه شدند.

کلیدواژه‌ها