بررسی آرایش‌های مختلف برای اتصال پره‌های توربین بخار نیروگاه رامین اهواز به منظور کاهش ارتعاشات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی رفتار ارتعاشی پره‌های متحرک ردیف آخر توربین بخار K-300-240، نیروگاه حرارتی رامین اهواز با استفاده از نرم‌افزار اجزاء محدود انسیس پرداخته می‌شود. با توجه به مدل‌سازی صورت گرفته و محاسبه فرکانس‌های تحریک در شرایط کاری توربین و رسم نمودار کمپل، مشخص شد در شرایط طراحی در پره مشکل تشدید به وجود نمی آید. با تغییر در آرایش پره‌های متصل به سیم‌های مستهلک کننده و رسم نمودار کمپل و پاسخ فرکانسی پره مشخص شد که پره‌ها دچار ارتعاش با دامنه بالایی در دور کاری می‌شوند و با یکدیگر برخورد خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها