بررسی تجربی مولدهای ورتکس در جریان گردابه‌ای اطراف جسم تقارن محوری با پراب پنج حفره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پردیس اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترا، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پردیس اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پردیس اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

اجسام تقارن محوری نظیر هواپیماها هنگامی که انحراف سمتی پیدا می­کنند، نواحی جدایش گردابه­ای بزرگی را ایجاد می­کنند، این جریان­های گردابه­ای روی پسای بدنه، مانورپذیری و غیره تاثیرگذار می­باشد. یک روش مناسب برای کاهش اثرات جریان گردابه­ای، استفاده از مولدهای ورتکس است. در تحقیق حاضر به کمک پراب پنج حفره، میدان جریان در اطراف یک مدل تقارن محوری با اسنفاده از مولدهای ورتکس در زوایای حمله °30° ≤ α ≤ 0  بررسی شده است. در این مطالعه، اندازه ابعاد گردابه­ها در امتداد مدل در زوایای حمله مختلف با استفاده از نتایج پراب پنج حفره استخراج شده­اند. نتایج نشان می­دهد که پراب پنج حفره به خوبی قادر به تعیین ویژگی گردابه اطراف مدل می­باشد. همچنین نتایج حاصل نشان می­دهد که مولدهای ورتکس باعث کاهش جدایش گردابه عرضی و اندازه ابعاد گردابه­های عرضی شده­اند.

کلیدواژه‌ها