تحلیل پاسخ الاستو دینامیکی تیر خمیده ساندویچی مرکب تحت بارگذاری جرم متحرک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

دراین مقاله پاسخ دینامیکی تیر خمیده ساندویچی مرکب نسبتا ضخیم با شرایط تکیه­گاهی ساده، تحت بارگذاری جرم متحرک، با در نظر گرفتن اثرات اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی جانبی بررسی می‌گردد. معادلات حاکم بر مسئله با استفاده از اصل هامیلتون استخراج می‌شود. سپس معادلات دیفرانسیل جزئی حاصل، با استفاده از روش آنالیز مودال به معادله دیفرانسیل معمولی با ضرایب متغیر با زمان تبدیل می‌شوند. حل معادله دیفرانسیل معمولی به صورت تحلیلی–عددی با استفاده از روش رانگ-کوتای مرتبه چهارم صورت می‌گیرد. نتایج حاصل با نتایج موجود در ادبیات موضوع صحه گذاری می‌گردد. در پژوهش حاضر پاسخ دینامیکی تیر خمیده ساندویچی مرکب تعیین و همچنین تاثیر پارامترهای مختلفی همچون مقدار جرم، سرعت حرکت جرم متحرک و شعاع انحنای تیر روی پاسخ دینامیکی بررسی می‌گردد. مشاهده می شود که با افزایش جرم، سرعت بار متحرک و شعاع انحنای تیر، خیز دینامیکی تیر خمیده به ترتیب افزایش، کاهش و افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها