شبیه‌سازی عددی میدان جریان تراکم‌پذیر سه بعدی در سیستم کنترل‌بردار نیـروی پیشران با تیغه‌های منحرف کننده جریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مهندسی هوا فضا، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی جریان سه بعدی در یک سیستم کنترل بردار نیروی پیشران دارای چهار تیغه ی منحرف کننده عمود بر هم در داخل پوشش قرار گرفته در قسمت عقب یک نازل همگرا و واگرا می باشد. در شبیه سازی های عددی سه بعدی انجام شده، معادلات سه بعدی ناویر استوکس میانگین گیری شده زمانی به همراه مدل آشفتگی RNG k-ε در شبکه بی سازمان هرمی حل شده است. تمام ویژگی های اساسی جریان شامل تداخل موج های شوک تولید شده توسط تیغه ها بر روی دیواره ی پوشش و عملکرد آئرودینامیکی تیغه های قرار گرفته در داخل پوشش با حل عددی بررسی شده اند. همچنین اثر تغییر پارامترهای زوایای پیچ و یاو تیغه ها، نیم زاویه راس تیغه و فشار محفظه بر نیروی جانبی و نیروی پیشران کل سیستم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش زوایای پیچ و یاو تیغه ها تا زاویه 30 درجه، نیروی جانبی کل افزایش می یابد ولی پس از آن با انحراف بیشتر تیغه ها، نیروی جانبی کاهش خواهد یافت. همچنین مشاهده شد که در هر زاویه حمله، با افزایش زاویه نیم راس تیغه ها، نیروی جانبی و نیروی پیشران کل سیستم کاهش می یابد. اثر تغییر پارامتر فشار محفظه بر نیروی جانبی و نیروی پیشران کل نیز به بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها