مطالعه رفتار سوپر پلاستیک آلیاژ Sn-1%Bi پس از فرآیند فورج چند محوره آزمایش پانچ برشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملایر، ایران

چکیده

در این مقاله رفتار سوپرپلاستیک آلیاژ Sn-1%Bi در شرایط MDF شده، توسط آزمون پانچ برشی در دمای اتاق (T>0.6Tm) موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون پانچ برشی مقدار ضریب حساسیت به نرخ کرنش (m)  را برای نمونه­های 2، 4، 6 و 8 پاس MDF شده به ترتیب 11/0، 23/0، 35/0 و 53/0 گزارش کرد. این مقادیر نیز نشان می­دهد که نمونه­های 6 و 8 پاس MDF شده رفتار سوپرپلاستیک را تجربه می­کنند. تصاویر میکروسکوپ نوری نشان دادند که مقدار اندازه دانه از μm 2/4 قبل از فرآیند MDF به μm 7/2 بعد از دو پاس MDF می­رسد و طی پاس­های بعدی تغییرات چشمگیری مشاهده نمی­شود به‌گونه‌ای که بعد از 8 پاس MDF درنهایت این مقدار به μm 2 می­رسد؛ اما با افزایش تعداد پاس­های MDF یکنواختی ساختار به‌مراتب بیشتر شده و در نمونه 8 پاس MDF شده شاهد ساختاری بسیار همگن با دامنه تغییرات اندازه دانه کوچک هستیم. همچنین به نظر می­رسد سهم مرزدانه­های بزرگ زاویه در نمونه 8 پاس MDF شده افزایش قابل‌توجهی نسبت به نمونه 6 پاس MDF شده دارد.

کلیدواژه‌ها