بررسی عددی بهبود عملکرد پمپ گریز از مرکز روغن با پره‌های جدا کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده‌ مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، دانشکده‌ فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشجو‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق به‌شبیه‌سازی عملکرد پمپ در پمپاژ سیالات لزج پرداخته شده و با هدف افزایش کارایی آن، تغییراتی در هندسه پروانه ایجاد می‌گردد. تغییرات در هندسه پروانه عبارت از افزودن پره‌های جداکننده با طول‌های مختلف می‌باشد. معادلات حاکم به صورت شبه پایا و با روش چند دستگاه مختصات مرجع حل می‌شوند. برای مدلسازی آشفتگی، مدل توربولانسی k-ω SST با تابع دیواره استاندارد استفاده شده است. شار‌های جابه‌جایی با طرح فراباد گسسته‌سازی شده و عبارت‌های پخشی با توابع وزنی روش المان محدود تحلیل شده‌اند. ارتباط بین فشار و سرعت نیز با میان‌یابی مرتبه چهارم ری-چاو صورتگرفته است. نتایج عددی تطابق قابل قبولی با داده‌های تست تجربی پمپ داشته و حاکی از کاهش هد پمپ با افزایش لزجت سیال می‌باشد. با افزودن پره‌های جداکننده به هندسه پروانه، افزایش قابل توجهی در هد پمپ بدست آمده و با مقدار هد پمپ در پمپاژ آب برابری می‌کند در حالی‌که افت راندمان قابل چشم پوشی است.

کلیدواژه‌ها