شبیه سازی عددی دو روش درمان حرارتی فیبروادنومای پستان: درمان حرارتی با لیزر و حذف بافت با امواج رادیوفرکانسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

شبیه­سازی پیش از انجام درمان، یک روش موثر برای پیش­بینی آسیب حرارتی ایجاد شده در بافت است و امکان انتخاب بهترین پارامترهای ورودی را فراهم می­کند. در این مقاله، دو تکنیک درمانی مورد استفاده در درمان فیبروادنومای پستان، شامل روش درمان حرارتی با لیزر (LITT) ودرمان حرارتی با امواج رادیو فرکانسی (RFA) به صورت عددی شبیه­سازی شده است. هر دو روش بر اساس مرگ بافتی برگشت ناپذیرناشی از تولید حرارت در بافت هدف عمل می­کنند. در این مقاله تحلیل حرارتی و حل معادله انتقال حرارت زیستی پنس با استفاده از روش المان محدود انجام شد. در روش LITT توان 4/6 وات برای زمان s125 مورد استفاده قرار گرفته است. در روش RFA سه ولتاژ ورودی V20، 18، 15 برای زمان s600 انتخاب شده است. حجم بافت آسیب دیده در سه حد دمایی °C50، 47، 43 به دست آمده است. نتایج نشان می­دهد که بیشینه دمای بافت در استفاده از تابش لیزر بیشتر از بیشینه دما در استفاده از امواج رادیوفرکانسی است  (°C6/92 در مقایسه با   °C86). با این حال، بیشتر بودن حجم بافت آسیب دیده در روش RFA در مقایسه با LITT نشان می­دهد که این روش برای تومورهایی با سایز بزرگتر مناسب­تر است.

کلیدواژه‌ها