بررسی عددی جریان ترکیبی سیال غیر نیوتنی با اثر مگنوهیدرودینامیک برای سطح قائم موج دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک

2 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودسر- املش، گروه مهندسی مکانیک

چکیده

در این مقاله، انتقال حرارت ترکیبی برای سیال غیر نیوتنی همراه با اثر مگنوهیدرودینامیک در شرایط مرزی شار ثابت در طول سطوح قائم موجدار مورد مطالعه قرار گرفته است. از یک تبدیل مختصات برای تبدیل معادلات سطح مواج به سطح صاف استفاده شده است. همچنین روش اسپیلاین مکعبی برای حل معادلات پیوستگی، مومنتم و انرژی به کار گرفته شده است. تأثیر پارامترهایی چون اثر میدان مغناطیسی، بزرگی دامنه موج، پارامترهای شناوری، عدد پرانتل تعمیم یافته و شاخص توانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن به صورت نمودارهای عدد ناسلت متوسط، ضریب اصطکاک و پروفیل های سرعت و دما آورده شده است. نتایج نشان می­دهد که با اثر میدان مغناطیسی، عدد ناسلت متوسط و موضعی در نزدیکی لبه صفحه افزایش می­یابد. در حالیکه در پایین دست جریان کاهش می­یابد. همچنین با افزایش عدد پرانتل تعمیم یافته، میزان انتقال حرارت افزایش و ضخامت لایه مرزی دما و سرعت کاهش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] Yue-Tzu Yang, cha’o-kuangchen, “Natural convection of non-newtonian fluids along a wavy vertical plate including magnetic field effect”, Int Journal heat and mass transfer, vol. 39, no. 13, pp. 2813-2842, 1996. [2] F.M. hady, R.A mohammad “MHD free convection flow along a vertical wavy surface with heat generation or absorption effect” Int. Journal of heat and mass transfer, vol. 33, pp. 1253-1263, 2006. [3] ching- yang cheng, “Non-Darcy natural convection heat and mass transfer from vertical wavy surface in Saturated porous media” Applied mathematics and combustion “ vol. 182, pp. 1488-1500, 2006. [4] M. MamunMolla, M Anwarhossein “ Radiation effect on mixed convection laminar flow along a vertical wavy surface” International Journal Thermal Sciences, vol. 46, pp. 926-935, 2007. [5] N. Parveen, MD. Abdul alim "MHD free convection flow with temperature dependent thermal conductivity in presence of heat absorption along a vertical wavy surface" Procedia Eng. vol. 56, PP. 68-75, 2013. [6] A. Rahman, M. Sarker "Natural Convection flow along the vertical wavy cone in case of uniform surface heat flux where viscosity is an exponential function of temperature" Int. Communication in Heat and Mass Transfer, vol. 38, issue 6, pp. 774-780 2011. [7] S. Parvin, N.F. Hossain ” Finite element simulation of MHD combined convection through a triangular wavy channel” International Communications in Heat and Mass Transfer, vol .39, Issue 6,, pp. 811–817, 2012 [8] R. Muthuraj, S. Srinivas “Mixed convective heat and mass transfer in a vertical wavy channel with traveling thermal waves and porous medium” Computers & Mathematics with Applications, vol. 59, Issue 11, pp. 3516–3528, 2010. [9] Lun-shin Yao, “natural convection along a vertical complex wavy surface” Int. Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 49, pp. 281-286, 2006. [10] Wang, T. " Mixed convection heat transfer from a vertical plate to non-Newtonian fluids" Int. J. Heat Fluid flow, vol. 16, pp. 56-61, 2004.