مدل‌سازی یک لانچر دو درجه آزادی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر توسی، تهران، ایران

چکیده

مدل‌سازی فرآیند‌ها و سیستم‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به گونه‌ای که می‌توان مدل‌سازی را به عنوان یک جز اصلی در مهندسی کنترل دانست. این مقاله به مدل‌سازی یک لانچرِ موشکِ زمین به هوا دو درجه آزادی که قابلیت حرکت در دو راستای سمت و فراز را دارد، می‌پردازد. در این مدل‌سازی روابط میان ورودی و خروجی‌های سیستم و تداخلات میان آن‌ها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین علاوه بر تأثیر ورودی‌های تحت کنترل، تمام عوامل موثر دیگر از جمله اصطکاک و لقی بر روی رفتار سیستم در نظر گرفته شده است. در پایان، به منظور استفاده از این مدل‌سازی برای کنترل لانچر، نگرش تک ورودی-تک خروجی در مدل‌سازی ارائه شده است. به عبارت دیگر، با استفاده از این نگاه، هر دو راستای سمت و فرازِ لانچر به صورت مستقل از یکدیگر نگریسته می‌شود و عوامل تداخلی میان این دو راستا به صورت سیگنال‌های اغتشاش در نظر گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • Rubio, Francisco R., et al, Application of position and inertial-rate control to a 2-DOF gyroscopic platform, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 26, No.4, pp. 344-353, 2010.
  • Ramírez, Pedro J., and Andrés R. Guesalaga, A Friction Model Describing Limit Cycles in Positioning Servos, The Journal of Defense Modeling and Simulation, 6, No.4, pp. 177-184, 2009.
  • Fang, J, Rui Yin, and Xusheng Lei, An adaptive decoupling control for three-axis gyro stabilized platform based on neural networks, Mechatronics, 27, pp. 38-46, 2015.
  • Königseder, Franz, Wolfgang Kemmetmüller, and Andreas Kugi, Attitude control strategy for a camera stabilization platform, Mechatronics, 46, pp. 60-69, 2017.
  • Shah, Syed Awais Ali, et al, Sampled data gyroscope stabilization of two degree of freedom platform. In 13th IEEE International Bhurban Conference on Applied Sciences and Technology (IBCAST),
  • Dong, Fei, Xusheng Lei, and Wusheng Chou, A dynamic model and control method for a two-axis inertially stabilized platform, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 64, No.1, pp. 432-439, 2016.
  • Ding-guo, Zhang, and Xiao Jian-qiang. "A dynamic model for rocket launcher with coupled rigid and flexible motion." Applied Mathematics and Mechanics5 (2005): 609-617.
  • Kamişli, Hamza, Metin U. Salamci, and Bülent Özkan. "Dynamic modeling of an electromechanically-actuated launcher." 2016 17th International Carpathian Control Conference (ICCC). IEEE, 2016.