مدلسازی تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد کولرهای تبخیری مستقیم و ارزیابی اثربخشی سایبانهای رایج

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز

2 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده

استفاده از سایبان یکی از روشهایی است که بعضاً برای بهبود عملکرد کولرهای آبی توصیه شده است. تاکنون تحقیقات کمی در مورد نقش سایبان بر کاهش مصرف آب و افزایش راندمان کولرهای آبی انجام شده است. این پژوهشها به صورت تجربی و مطالعه موردی برای برخی اقلیمهای خاص ایران صورت گرفته است. در این مقاله یک مدل ریاضی ساده و کاربردی به منظور شبیه‌سازی عملکرد کولرهای آبی تحت شرایط غیرآیاباتیک ارایه شده است. عملکرد مدل توسعه یافته پیشنهادی در حالتی که کولر تحت تأثیر تابشهای خورشیدی است با داده‌های تجربی مقایسه و اعتبارسنجی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که با حذف کامل اثر تابشهای خورشیدی، راندمان سرمایشی کولر حدود 5 درصد بهبود یافته و مصرف آب نیز حداکثر تا 5/6 درصد کاهش خواهد یافت. در پایان، میزان اثر بخشی چهار سایبان مختلف رایج بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که استفاده از سایبانهای هم اندازه با سقف کولر تأثیر بسیار ناچیزی دارند. همچنین مشخص شد که ابعاد سایبانهای کولر حداقل باید دو برابر ابعاد سقف بوده و ترجیحاً بهتر است لبه مورب داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات