مدلسازی تأثیر تابش خورشیدی بر عملکرد کولرهای تبخیری مستقیم و ارزیابی اثربخشی سایبانهای رایج

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

استفاده از سایبان یکی از روشهایی است که بعضاً برای بهبود عملکرد کولرهای آبی توصیه شده است. تاکنون تحقیقات کمی در مورد نقش سایبان بر کاهش مصرف آب و افزایش راندمان کولرهای آبی انجام شده است. این پژوهشها به صورت تجربی و مطالعه موردی برای برخی اقلیمهای خاص ایران صورت گرفته است. در این مقاله یک مدل ریاضی ساده و کاربردی به منظور شبیه­سازی عملکرد کولرهای آبی تحت شرایط غیرآدیاباتیک ارایه شده است. عملکرد مدل توسعه یافته پیشنهادی در حالتی که کولر تحت تأثیر تابشهای خورشیدی است با داده­های تجربی مقایسه و اعتبارسنجی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که با حذف کامل اثر تابشهای خورشیدی، راندمان سرمایشی کولر حدود 5 درصد بهبود یافته و مصرف آب نیز حداکثر تا 5/6 درصد کاهش خواهد یافت. در پایان، میزان اثر بخشی چهار سایبان مختلف رایج بررسی و مقایسه شد. نتایج نشان داد که استفاده از سایبانهای هم اندازه با سقف کولر تأثیر بسیار ناچیزی دارند. همچنین مشخص شد که ابعاد سایبانهای کولر حداقل باید دو برابر ابعاد سقف بوده و ترجیحاً بهتر است لبه مورب داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 • امیدوار ا. و شایق ا.، بررسی تحلیلی اقتصادی میزان سرمایش و گرمایش ساختمان‌های خانوارهای شهری با استفاده از اطلاعات و داده‌های مرکز آمار ایران، اولین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی، تهران، ایران، ۱۳۹۴.
 • Beshkani A. and Hosseini R., Numerical modeling of rigid media evaporative cooler. Applied thermal engineering, Vol. 26, pp. 636-643, 2006.
 • Jain and Hindoliya D., Development and testing of regenerative evaporative cooler. International Journal of Engineering Trends and Technology, Vol. 3, No. 6, pp. 694-697, 2012.
 • خانکی م.، مافی م. و آجرلو ح.، بهبود عملکرد سیستم سرمایش تبخیری مستقیم با استفاده از مخزن آب ذخیره کننده انرژی، مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، دوره 48، شماره 1، صص 167-159، 1397.
 • Nada S. A., Fouda A., Mahmoud M. A. and Elattar H. F., Experimental investigation of energy and exergy performance of a direct evaporative cooler using a new pad type, Energy and Buildings, Vol. 203, pp. 109449, 2019.
 • Cui X., Yan W., Chen X., Wan Y. and Chua K. J., Parametric study of a membrane-based semi-direct evaporative cooling system, Energy and Buildings, Vol. 228, pp. 110439, 2020.
 • Alamdari P., Saedodin S. and Rejvani M., Do non-metallic material and radiation shields affect the operation of direct evaporative cooling systems?, International Journal of Refrigeration, Vol. 114, pp. 98-105, 2020.
 • ولایتی س.، رسولی م. ب.،  فشایی م.، زینلی م. و سمیعی دلوئی م. ج.، تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان، تحقیقات منابع آب ایران، سال 7، شماره 3، صص 88-85، 1390.
 •  رحمت پناه ع.،  ملاباشی آ. و شرافتی ع.، بررسی موردی تأثیر سایبان کولرهای آبی بر میزان مصرف آب و شاخص بازده انرژی، اولین همایش ملی مدیریت مصرف و هدر رفت آب، تهران، 1396.
 • Wu J., Huang X. and Zhang H., Theoretical analysis on heat and mass transfer in a direct evaporative cooler. Applied Thermal Engineering, 29, pp. 980-984, 2009.
 • Fouda A. and Melikyan Z., A simplified model for analysis of heat and mass transfer in a direct evaporative cooler. Applied Thermal Engineering, 31, pp. 932-936, 2011.
 • Mohammadi K. and Khorasanizadeh H., A review of solar radiation on vertically mounted solar surfaces and proper azimuth angles in six Iranian major cities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, pp. 504-518, 2015.