بررسی تأثیرات ترکیبی روانکار فروسیال و تنش کوپلی بر روی مشخصات فیلم فشرده در صفحات بیضوی شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیرات استفاده از یک روانکار فروسیال و تنش کوپلی در حضور میدان مغناطیسی بر روی مشخصات فیلم فشرده می باشد. برای این هدف، مدل فروهیدرودینامیک اشلیومیس و سیال مدل تنش کوپلی استوکس به کار برده می شوند. هندسه در نظر گرفته شده صفحات بیضوی شکل می‌باشند. تأثیرات سیال مدل تنش کوپلی، تمرکز حجمی ذرات فروسیال، پارامتر لانگوین و نسبت ابعاد بر روی ویژگی های فیلم فشرده شامل توزیع فشار در فیلم روانکار، ظرفیت حمل بار و زمان پاسخ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مطابق نتایج بدست آمده، استفاده از روانکار فروسیال در حضور میدان مغناطیسی و همچنین روانکار تنش کوپلی منجر به افزایش ویژگی های فیلم فشرده می شود که در روانکاری بسیار حائز اهمیت است از طرف دیگر نتیجه گرفته شد که تغییرات نسبت هندسی باعث تغییرات چشمگیر در مشخصات فیلم فشرده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Stokes V. K., Couple stresses in fluids, Physics of Fluids, 9, 1966, 1709-15.
[2] Shliomis, M. I., Effective viscosity of magnetic suspensions, Soviet Physics, Journal of Experimental and Theoretical Physics, 34, 1972, 1291-1294.
[3] Shliomis M. I., Magnetic fluids, Soviet Physics Uspekhi, 17, 1974, 153-169.
[4] Daniel, K., Mathew, K., and Mark, K., Investigation of Temperature effects for a finite elasto-hydrodynamic journal bearing lubricated by Ferro fluids with couple stresses, Journal of Computations & Modelling, 5(3), 2015, 79-90.
[5] Daniel, K., Mathew, K., and Mark, K., Investigation of pressure distributions for a finite elasto-hydrodynamic journal bearing lubricated by Ferro fluids with couple stresses, American Journal of Applied Mathematics, 2(4), 2014, 135-140.
[6] Daliri, M., and Javani, N., Squeeze film characteristics of Ferro-coupled stress inertial fluids in conical plates, Industrial Lubrication and Tribology, 70(5), 2018, 872-877.
[7] Shah RC and Bhat MV., Ferrofluid squeeze film between curved annular plates including rotation of magnetic particles, Journal of Engineering Mathematics, 51, 2005, 317-324.
[8] Lin JR, Derivation of ferrofluid lubrication equation of cylindrical squeeze films with convective fluid inertia forces and application to circular disks, Tribology International 49, 2012, 110-115.
[9] Daliri, M., Jalali-Vahid, D., and Rahnejat, H., Squeeze film lubrication of coupled stress electrically conducting inertial fluids in wide parallel rectangular conjunctions subjected to a magnetic field, Proc. IMechE, Part J, Journal of Eng. Tribology, 228(3), 2014, 288-302.
[10] Daliri M, Jalali-Vahid, D., and Rahnejat, H., Magneto-hydrodynamics of couple stress lubricants in combined squeeze and shear in parallel annular disc viscous coupling systems, Proc. IMechE, Part J, Journal of Eng, Tribology, 229(5), 2015, 578-596.
[11] Daliri M, Jalali-Vahid, D., Investigation of combined effects of rotational inertia and viscosity-pressure dependency on the squeeze film characteristics of parallel annular plates lubricated by couple stress fluid, Journal of tribology, 137(3), 2015, 031702.
[12] Daliri M, Jalali-Vahid, D., Combined effects of piezo-viscous coupled stress lubricant and rotational inertia upon squeeze film performance of rough circular, Industrial lubrication and tribology, 67(6), 2015, 564-571.
[13] Biradar, Trimbak Vaijanath., Squeeze film lubrication between porous parallel stepped plates with couple stress fluids, Tribology Online 8.5, 2013, 278-284.
[14] Shukla, Snehal, and Gunamani Deheri., Hydromagnetic Squeeze Film in Rough Porous Narrow Journal Bearing: A Study of Slip Effect, Tribology Online 12.4, 2017, 177-186.
[15] Toloian, Akbar., Daliri, Maghsood., and Javani, Nader., The Performance of Squeeze Film between Parallel Triangular Plates with a Ferro-Fluid Couple Stress Lubricant, Advances in Tribology, Volume 2020, Article ID 8151069, 8 pages. https://www.hindawi.com
[16] Syeda Tasneem, Fathima., N.B. Naduvinamani, B.N. Hanumagowda, J Santhosh Kumar., Modified Reynolds Equation for Different Types of Finite Plates with the Combined Effect of MHD and Couple Stresses, Tribology Transactions, Vol. 58 No. 4, pp:660-667.