بررسی تجربی کارایی کلکتورخورشیدی لوزوی بدون رایزر با استفاده از نانوسیال سیلیس-آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

تغییر در هندسه و  افزایش خواص گرمایی سیال عامل می­تواند باعث افزایش بازدهی گردآورهای خورشیدی شود. در این تحقیق، گردآور صفحه تخت خورشیدی با هندسه قرینه لوزی شکل، بدون رایزر و دارای لوله­های مارپیچ برای انتقال سیال، بررسی شده است. به منظور افزایش بازدهی، از نانوسیال SiO2/آب که ساخته شده به روش دو مرحله­ای بوده با غلظت جرمی 1% و بدون حضور پایدارگر استفاده شده است. بررسی گردآور لوزوی با نانوسیال فوق به صورت تجربی و براساس استاندارد ASHRAE در شرایط محیطی بهبهان در جنوب ایران بوده است. آزمایش گردآور هم با آب و هم با نانوسیال مجزا و در شرایط مشابه صورت گرفته و ارزیابی عملکرد بر اساس تغییرات دبی، تاثیر تابش خورشیدی، بررسی دما و شرایط زمانی و محیطی انجام شده است. نتایج نشان می­دهند که گردآور در زمان استفاده از نانوسیال عملکرد بهتری داشته و حدود 3% بازدهی گردآور نسبت به آب بیشتر است و در مقایسه با گردآور صفحه تخت معمولی کارایی نسبتا بهتری دارد. همچنین بیشترین بازدهی و دمای به­دست آمده از این گردآور به ترتیب 66% و 78درجه سلسیوس می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Noghrehabadi A., Hajidavalloo E. and Moravej M., An experimental investigation of performance of a 3-D solar conical collector at different flow rates. Journal of Heat and Mass Transfer Research, Vol. 5, No. 1, pp. 23-29, 2017.
 [2] Sharafeldin M. A. and GRÓF G., Experimental investigation of flat plate solar collector using CeO2-water nanofluid. Energy conversion and management, Vol. 155, pp. 32-41, 2018.‏
 [3] Duffie, J. A. and Beckman. W. A. Solar Engineering of Thermal Processes. Fourth edition. Wiley, New York, 2013.
[4] Sundar L. Syam, et al. Experimental investigation of Al2O3/water nanofluids on the effectiveness of solar flat-plate collectors with and without twisted tape inserts. Renewable energy, Vol. 119, pp. 820-833, 2018.
[5] Ranga B., KIRAN K. and Srinivasa R. S., Thermodynamic analysis of hybrid nanofluid based solar flat plate collector. World Journal of Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 27-39, 2018.‏
[6] Yousefi T., Veysi F., Shojaeizadeh E. and Zinadini S., An experimental investigation on the effect of Al2 O3 –H2 O nanofluid on the efficiency of flat plate solar collectors. Renewable Energy, Vol. 39, No. 1, pp. 293-298, 2012.
[7] Nasrin R. and Alim M., Modeling of a Solar Water Collector with Water-Based Nanofluid Using Nanoparticles. Heat Transfer-Asian Research, Vol. 43, pp. 270-287, 2014.
[8] Goudarzi K., Shojaeizadeh E. and Nejati F., An experimental investigation on the simultaneous effect of CuO–H2O nanofluid and receiver helical pipe on the thermal efficiency of a cylindrical solar collector. Applied Thermal Engineering, Vol. 7, pp. 1236-1243, 2014.
[9] Shojaeizadeh E., Veysi F.and Kamandi A., Exergy efficiency investigation and optimization of an Al2O3–water nanofluid based Flat-plate solar collector. Energy and Building, Vol. 101, pp. 12-23, 2015.
[10] نوریان اردکانی م. علومی ا. و زارع میرک آباد م.، بررسی نسبت ابعادی و غلظت نانوذره بر جریان نانوسیال در لوله با مقاطع مستطیلی. مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 48، ش. 4، ص 351-347، 1397.
[11] اندامی ز. ویسی ف. و نوروزی ل.، بررسی تجربی کارآیی گرمایی مبادله‌کن‌های گرمایی پوسته و لوله مارپیچ با استفاده از نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 . مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 49، ش. 2، ص10-1، 1398.
[12] حاجت‌زاده پردنجانی ا. رئیسی ا. و قاسمی ب.، اثرات تلفات لزجت بر انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری نانوسیال درون یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسی. مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 49، ش. 1، ص 89-83، 1398.
[13] Sakhaei S. A. and Valipour M. S., Performance enhancement analysis of the flat plate collectors: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 102, pp. 186-204, 2019.
[14] Noghrehabadi A., Hajidavalloo E. and Moravej M., An experimental investigation on the performance of a symmetric conical solar collector using SiO2/water nanofluid'. Transp Phenom Nano Micro Scales, Vol. 5, No. 1, pp. 23-29, 2016.
[15] Yousefi T., Shojaeizadeh E., Veysi F. and Zinadini S., An experimental investigation on the effect of pH variation of MWCNT-H2O nanofluid on the efficiency of flat plate solar collector. Solar Energy, Vol. 86, No. 2, pp. 771-779, 2012.
 [16] Meibodi S., Kianfar A., Niazmand H., Mahian O.and Wongwises S., Experimental investigation on the thermal efficiency and performance charactristics of a flat plate solar collector using Sio2/EG-water nanofuilds. International communication of heat and mass transfer, Vol. 65, pp. 71-75, 2015.