تحلیل ارتعاشات اجباری یک محور دوار با لحاظ اثر جملات غیرخطی هندسی و اینرسی و اثر ژیروسکوپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

چکیده
این مقاله به اهمیت در نظر گرفتن اثرات جملات غیرخطی هندسی و اینرسی و اثر ژیروسکوپ در ارتعاشات اجباری محور دوار نامیزان اختصاص داده شده است. معادلات پاره‌ای غیرخطی با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده‌اند و با استفاده از روش گالرکین به معادلات دیفرانسیل معمولی تبدیل شده‌اند. سپس روش مقیاس چندگانه بر روی معادلات دیفرانسیل اعمال شده است و معادلات مدولاسیون توصیف کننده تداخل بین مودها بدست آمده‌اند. با اعمال شرط حل پذیری بر روی معادلات مدولاسیون حاصل و در نظر گرفتن شرایط پایا در تحلیل ارتعاشی، نمودارهای پاسخ فرکانسی رسم شده‌اند. اثر جمله ژیروسکوپ و جملات غیرخطی هندسی و اینرسی در نمودارهای پاسخ فرکانسی نشان داده شده است. در ترسیم نمودارهای پاسخ فرکانسی محور دوار سرعت دوران آن خیلی نزدیک به اولین فرکانس پیشرو محور در نظر گرفته شده است. نتایج عددی نشان دادند که رفتار سخت شوندگی به خاطر جملات غیرخطی در شبیه‌سازی‌ها مشاهده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Ishida Y., Ikeda T. and Yamamoto T., Transient Vibration of a Rotating Shaft with Nonlinear Spring Characteristics during Acceleration through a Major Critical Speed : Vibration, Control Engineering, Engineering for Industry. JSME international journal, Vol. 30, No. 261, pp. 458-466, 1987.
[2]  Katz R., Lee C.W., Ulsoy A.G. and Scott R.A., The dynamic response of a rotating shaft subject to a moving load. Journal of Sound and Vibration, Vol. 122, No. 1, pp. 131-148, 1988.
[3]  Huang S.-C. and Chen J., Dynamic response of spinning orthotropic beams subjected to moving harmonic forces. Journal of CSME, Vol. 11, No. 1, pp. 63-73, 1990.
[4]  Bolotin V., The dynamic stability of elastic systems. American Journal of Physics, Vol. 33, No. 9, pp. 752-753, 1965.
[5]  Nelson H., Meacham W., Fleming D. and Kascak A., Nonlinear analysis of rotor-bearing systems using component mode synthesis. Journal of engineering for power, Vol. 105, No. 3, pp. 606-614, 1983.
[6]  Dugundji J. and Mukhopadhyay V., Lateral bending-torsion vibrations of a thin beam under parametric excitation. Journal of Applied Mechanics, Vol. 40, No. 3, pp. 693-698, 1973.
[7]  Van De Vorst E., Fey R., De Kraker A. and Van Campen D., Steady-state behaviour of flexible rotordynamic systems with oil journal bearings. Nonlinear dynamics, Vol. 11, No. 3, pp. 295-313, 1996.
[8]  Kim W., Argento A. and Scott R.A., FREE VIBRATION OF A ROTATING TAPERED COMPOSITE TIMOSHENKO SHAFT. Journal of Sound and Vibration, Vol. 226, No. 1, pp. 125-147, 1999.
[9]  Ji Z. and Zu J., Method of multiple scales for vibration analysis of rotor shaft systems with non-linear bearing pedestal model. Journal of sound and vibration, Vol. 218, No. 2, pp. 293-305, 1998.
[10]             Hosseini S. and Zamanian M., Multiple scales solution for free vibrations of a rotating shaft with stretching nonlinearity. Scientia Iranica, Vol. 20, No. 1, pp. 131-140, 2013.
[11]             Khadem S., Shahgholi M. and Hosseini S., Primary resonances of a nonlinear in-extensional rotating shaft. Mechanism and Machine Theory, Vol. 45, No. 8, pp. 1067-1081, 2010.
[12]             Hosseini S. and Khadem S., Free vibrations analysis of a rotating shaft with nonlinearities in curvature and inertia. Mechanism and Machine theory, Vol. 44, No. 1, pp. 272-288, 2009.
[13]             Hosseini S. and Khadem S., Analytical solution for primary resonances of a rotating shaft with stretching non-linearity. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 222, No. 9, pp. 1655-1664, 2008.
[14]             Melanson J. and Zu J., Free vibration and stability analysis of internally damped rotating shafts with general boundary conditions. Journal of vibration and acoustics, Vol. 120, No. 3, pp. 776-783, 1998.
[15]             Plaut R. and Wauer J., Parametric, external and combination resonances in coupled flexural and torsional oscillations of an unbalanced rotating shaft. Journal of Sound and vibration, Vol. 183, No. 5, pp. 889-897, 1995.
[16]             Shahgholi M. and Khadem S., Primary and parametric resonances of asymmetrical rotating shafts with stretching nonlinearity. Mechanism and Machine Theory, Vol. 51, No., pp. 131-144, 2012.
[17]             Chu F. and Zhang Z., Periodic, quasi-periodic and chaotic vibrations of a rub-impact rotor system supported on oil film bearings. International Journal of Engineering Science, Vol. 35, No. 10-11, pp. 963-973, 1997.
[18]             Vatta F. and Vigliani A., Asymmetric rotating shafts: an alternative analytical approach. Meccanica, Vol. 42, No. 2, pp. 207-210, 2007.
[19]            Diken H. and Tadjbakhsh I., Unbalance response of flexible rotors coupled with torsion. Journal of Vibration, Acoustics, Stress, and Reliability in Design, Vol. 111, No. 2, pp. 179-186, 1989.
[20]             Karunendiran S. and Zu J., Free vibration analysis of shafts on resilient bearings using Timoshenko beam theory. Journal of vibration and acoustics, Vol. 121, No. 2, pp. 256-258, 1999.
[21]             Ishida Y. and Yamamoto T., Forced oscillations of a rotating shaft with nonlinear spring characteristics and internal damping (1/2 order subharmonic oscillations and entrainment). Nonlinear Dynamics, Vol. 4, No. 5, pp. 413-431, 1993.
[22]             Chang C. and Cheng J., Non-linear dynamics and instability of a rotating shaft-disk system. Journal of Sound and vibration, Vol. 160, No. 3, pp. 433-454, 1993.
[23]             Al-Bedoor B., Modeling the coupled torsional and lateral vibrations of unbalanced rotors. Computer methods in applied mechanics and engineering, Vol. 190, No. 45, pp. 5999-6008, 2001.
[24]             Georgiades F., Nonlinear dynamics of a spinning shaft with non-constant rotating speed. Nonlinear Dynamics, Vol. 93, No. 1, pp. 89-118, 2018.
[25]             Mahmoudi A., Hosseini S. and Zamanian M., Nonstationary analysis of nonlinear rotating shafts passing through critical speed excited by a nonideal energy source. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 232, No. 4, pp. 572-584, 2018.
[26]             Kafi H.R. and Hosseini S.A.A., Dynamic analysis of nonlinear rotating composite shafts excited by non-ideal energy source. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol. 99, No. 5, pp. e201800279, 2019.
[27]             Hosseini S.A.A., Chaos and bifurcation in nonlinear in-extensional rotating shafts. Scientia Iranica, Vol. 26, No. 2, pp. 856-868, 2019.
[28]             Shahgholi M. and Payganeh G., Forced vibrations of nonlinear symmetrical and asymmetrical rotating shafts mounted on a moving base. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, Vol. 99, No. 2, pp. e201700097, 2019.
[29]             Genta G., Consistent matrices in rotor dynamic. Meccanica, Vol. 20, No. 3, pp. 235-248, 1985.
[30]             Sheu G. and Yang S.-M., Dynamic analysis of a spinning Rayleigh beam. International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 47, No. 2, pp. 157-169, 2005.