موضوعات = سیستمهای انرژی
مدلسازی ترمودینامیکی و تحلیل عملکرد یک چرخه توربین گاز خورشیدی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 331-340

10.22034/jmeut.2023.52581.3138

جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی؛ علی امینایی؛ سبحان حرفت