نویسنده = بهزاد قاسمی
اثر نانوسیال‌های مختلف با خواص تابع دما بر راندمان گرمایی دریافت کننده خورشیدی

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 31-39

10.22034/jmeut.2023.54107.3200

سمانه کریمی؛ امیر ترابی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی


انتقال گرمای جابجایی آزاد از میله ای گرم با مقطع مثلثی به محفظه ی مربعی

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 55-65

علی‌محمد شرافت؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رییسی