تحلیل و پیش بینی پارامترهای بالستیک داخلی از نوع جنگ افزارهای بدون لگد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، اصفهان، ایران

چکیده

بالستیک داخلی شامل بررسی و مطالعه فشار گازهای حاصل از احتراق است. تحلیل بالستیک داخلی می‌تواند مقدار خرج پرتاب، مقدار انرژی لازم آزاد شده برای حرکت گلوله، فشار وارد بر سطح داخلی گلوله، مشخصات لوله و حد تحمل لوله در مقابل فشار را مشخص کند. در مقاله پیش رو بک روش عددی جهت پیش بینی پارامترهای بالستیک داخلی از جمله فشار، دما، سرعت و نیروی اصطکاک در طول لوله سلاح پرداخته شده است. تولید شبکه در محیط گمبیت انجام شده است. با استفاده از توابع تعریف شده توسط برنامه الحاقی  جهت اعمال شرایط مرزی، شبیه سازی حرکت گلوله درون لوله و در محیط نرم افزار فلوئنت صورت گرفته است و رفتار گلوله درون لوله از شروع حرکت ناشی از فشار احتراق تا زمانی که گلوله در دسترس می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه هدف نهایی در تحلیل بالستیک داخلی سرعت متناسب با برد است لذا در پژوهش حاضر عوامل موثر برای دست یابی به سرعت بهینه به طور کامل شرح داده شده است. همچنین نحوه حرکت گلوله درون لوله با استفاده از نمودارها و کانتورها نمایش داده شده است. از نتایج مهم می توان به روند صعودی و نزولی فشار و به تبع آن دما در پشت گلوله اشاره کرد. همچنین بیشینه دما در پشت گلوله و کمینه آن در نوک گلوله اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]Anti-personnel,Stockholm international peace research institute,Taylor and francis ltd.,London,1978
[2]ballistic range technology ,advistory group for aerospace research and development, nasn, Maryland.
[3] Jaramaz, S.; Mikovic, D. Interior Ballistic Principle of High/Low Pressure Chamber in Automatic Grenade Launchers; 19th Int. Symp. on Bal., Switzerland, 2001, pp. 203-215.                                                        
 
[4] Struble, R. A. A Study of the Interior Ballistic Equation; Arch. Rational Mech. Anal. 1959, 3, 43-52.
]5[عباس سیفی پور ، شبیه سازی بالستیک داخلی نارنجک های تفنگی،با محفظه های پرفشار- کم فشار، مجله علمی پژوهشی مواد پرانرژی، سال نهم، شماره1، بهار و تابستان93، ص3-11.
[6] Carlucci, D.; Jacobson S. Ballistics, Theory and Design of Guns and Ammunition; CRC Press, Boca Raton, 2008.
 
[7]Axisymmetric Flow Field withTalei, M., Rahimian, M. H. Experimental and Numerical Study of Moving Boundary; In: 11rd Annual Conference of the CFD Society of Canada, Vancouver, 28-30 May 2003.
]8[ بالستیک نظامی، سی ال فرار دی دبلیو لیمینگ، ترجمه مهندس احسان خلیلی دهکردی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ اول، بهار91، صفحات39-42
]9[ مهدی نصرا.. زاده، اسماعیل لاکی،جعفر روشنیان، رضا ابراهیمی، تحلیل بالستیک داخلی و بهینه‌سازی یک پرتابه حامل تحت تنش‌های داخلی لوله پرتابگر، فصلنامه مکانیک هوافضا جلد10، شماره4، زمستان1393، صفحه 23- 32.
[10] Cavallini E./Internal Ballistics Simulation of a NAWC Tactical arm/ Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME 2011-08-25
[11] R. A. Otón-Martínez1 , G. Monreal-González2, J. R.García-Cascales2,F.Vera-García2, F. J. S. Velasco3 and F.J. Ramírez-Fernández1,An approach formulated in terms of conserved variables for the characterisation of propellant combustion in internal ballistics,INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS 2015; 79:394-415
[12] Heng Xue, Chunlan Jiang, Zaicheng Wang , Internal Ballistic Calculation and Test Study on Spinning Solid Rocket Motor, 2009 Second International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation.                                                                
[13] Engineering Design Handbook Gun, Series Interior Ballistics of Gun, Army Material Command Pamphlet, AMCP 706-150, 1964.