شبیه سازی عددی پیل سوختی اکسید جامد لوله ای با نرم افزارهای فلوئنت و کامسول مولتی فیزیک و مقایسه نتایج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مجتمع دانشگاهی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در این تحقیق برای دستیابی به کارکرد مؤثر از لحاظ طراحی و جنبه ترکیبی گرمایی و الکتروشیمیایی، مدل‌سازی پیل‌سوختی اکسیدجامد لوله­ای انجام شده است. برای ایجاد مدلی که یک تحلیل سه بعدی و کامل گرمایی و الکتروشیمیایی از جریان سیال ارائه دهد، از نرم افزار FLUENT استفاده شده و کارایی مدل در شرایط متفاوت برای دمای کاری، ضخامت الکترولیت و مقدار تخلخل الکترودها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج کارهای مشابه سایر مقالات مقایسه و تایید شد که می‌توان از این مدل به عنوان مدل پایه‌ای برای تحقیقات آتی پیرامون پیل‌های سوختی اکسید‌جامد استفاده کرد. در ادامه تحقیق برای اعتبارسنجی نتایج عددی به دست آمده از نرم‌‌افزار فلوئنت (بر مبنای حجم محدود)، از یک نرم‌‌افزار دیگر تحت عنوان Comsol Multi Physics (بر مبنای المان محدود) استفاده شد. نتایج به دست آمده از دو نرم‌افزار اختلافی کمتر از 6 درصد برای چگالی توان و کمتر از 7 درصد برای ولتاژ خروجی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها