طراحی ورودی هوای سامانه خنک‌کاری یک خودروی کار به کمک کوپل نرم‌افزارهای یک‌بعدی و سه‌بعدی دینامیک سیالات محاسباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل چالش برانگیز در انواع خودروها مبحث خنک‌کاری و انتقال حرارت است. این موضوع در خودروها با کاربری خاص نیازمند طراحی منحصر به فرد خود می‌باشد. در این مقاله سامانه خنک‌کاری یک خودروی کار طراحی شده و مشخصه‌های مختلف آن بررسی می‌گردد. در ابتدا به کمک یک مدل یک بعدی در نرم‌افزار GT-SUITE، دمای مایع خنک‌کننده موتور بر اساس عملکرد مبدل حرارتی و نرخ‌های جریان مایع خنک‌کننده رادیاتور محاسبه‌شده و سپس این مدل یک بعدی با  یک مدل CFD سه بعدی برای بررسی الگوهای جریان هوا از طریق ورودی دهلیز (و مبدل‌های حرارتی خنک‌کننده) کوپل می‌شود. به کمک الگوریتم طراحی سامانه خنک‌کاری ارائه شده در این مقاله، می‌توان تأثیر مشخصه‌های هندسه دهلیز بر عملکرد سامانه خنک‌کاری خودرو را بررسی کرد. استفاده از قاب فن، قاب رادیاتور و گریل ورودی و خروجی سبب افزایش دبی 20% و بهره‌گیری از زاویه گریل ورودی 70 درجه به جای 35 درجه ابتدایی موجب افزایش 74/21% دبی هوای عبوری از رادیاتور می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] [Siqueira C, Jokuszies M, Lima M, Vatavuk P. Numerical simulation of a truck underhood flow. SAE Technical Paper; 2002. Report No.: 0148-7191
[2] Dangmali V, Dhamangaonkar P, Atnurkar A. CFD simulation of under hood engine compartment for forklift truck. SAE Technical Paper; 2013. Report No.: 0148-7191
[3] Hallqvist T. The cooling airflow of heavy trucks-a parametric study. SAE International Journal of commercial vehicles. 2008;1(2008-01-1171):119-33.
[4] uan T. Investigation and assessment of factors affecting the underhood cooling air flow using CFD. SAE Technical Paper; 2008. Report No.: 0148-7191.
[5] Hu K, Yang X, Yang J, editors. Underhood Thermal Analysis and improvement of a Bus with rear Engine Compartment. 2011 International Conference on Electric Information and Control Engineering; 2011: IEEE.
[6]Martini H, Gullberg P, Lofdahl L. Comparative studies between CFD and wind tunnel measurements of cooling performance and external aerodynamics for a heavy truck. SAE International Journal of Commercial Vehicles. 2014;7(2014-01-2443):640-52.
[7] Martini H, Gullberg P, Lofdahl L. Aerodynamic analysis of cooling airflow for different front-end designs of a heavy-duty cab-over-engine truck. SAE International Journal of Commercial Vehicles. 2018;11(02-11-01-0003):31-44.
[8] قاسمیان ع, کورانی پ. استفاده از پمپ خنک‌کن الکتریکی در موتورهای احتراق داخلی؛ رویکردی جدید به منظور کاهش زمان دورۀ گرم شدن اولیۀ موتور. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز. 2021;51(2):149-58.
[9] Minovski BB, Lofdahl L, Gullberg P. A 1D method for transient simulations of cooling systems with non-uniform temperature and flow boundaries extracted from a 3D CFD solution. SAE Technical Paper; 2015. Report No.: 0148-7191.
[10] Zhang J, Wang Q, Shu C-M, Zhang M, Lin J. A multi-objective optimization method for under-the-hood thermal management of vehicles. Applied Thermal Engineering. 2021;192:116818.
[11]         رضوی س, فرهنگ مهر و, یوسفی زنوز ر. تحلیل انتقال گرما در چندراهة خروج دود موتور احتراق داخلی تراکمی. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز. 2022;51(4):565-74.
[12] Heywood JB. Internal combustion engine fundamentals: McGraw-Hill Education; 2018.
[13] ع. کشاورزع. قاسمیان. انتقال حرارت در موتورهای احتراق داخلی. اول, editor. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی; 1392.
[14]  Öztürk İ, Çetin C, Yavuz MM. Effect of fan and shroud configurations on underhood flow characteristics of an agricultural tractor. Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics. 2019;13(1):506-18.
[15]         رضوی س, علی محمدزاده ن. شبیه سازی و بررسی جریان در فیلتر هوای یک موتور احتراق داخلی SIساخت داخل. مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز. 2014;44(2):59-65.