تأثیر آرایش مارپیچ بر زمان اقامت نمونه در پخت زدایی آمیزه ی NR/SBR با اکسترودر دو مارپیچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

انباشت پسماندهای پلیمری در محیط زیست تهدیدی برای زندگی انسان و دیگر موجودات کره زمین محسوب می‌گردد. همین موضوع سبب ضرورت بازیافت این گونه ضایعات می‌شود. در این مقاله، از روش پخت زدایی پیوسته توسط اکسترودر دو مارپیچه همسوگرد؛ برای بازیابی آمیزه‌ی لاستیکی NR/SBR استفاده شد. سپس زمان ماندگاری بر اساس آرایش مختلف مارپیچ و زوایای جزء آسیاب ساز؛ مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظور المان های آسیاب ساز با زوایای گوناگون طراحی و در اکسترودر نصب شدند. در ادامه با در نظر گرفتن اکسترودر به عنوان یک راکتور پیوسته روابط و مدل‌هایی برای زمان اقامت و سایر پارامترهای موثر بر آن تعریف شد. با مطالعه دو مدل جامد و مایع (مذاب)؛ مشخص گردید که زمان اقامت فقط در قسمت مایع متاثر از آرایش مارپیچ خواهد بود. هدف از این پژوهش یافتن آرایش و زوایای بهینه، برای کاهش زمان اقامت می‌باشد، که بهبود کیفیت نمونه و کاهش مصرف انرژی را نیز در پی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Oboirien B.O., North B.C., A Review of Waste Tyre Gasification. Journal of Environmental Chemical Engineering, Vol 5(5), pp. 5169-5178, 2017
[۲] غلامیان ا.، محمودی م.، زارع و.، معرفی و بهینه سازی یک سیستم ترکیبی جدید با سوخت زیست توده از دید قانون دوم ترمودینامیک. مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، ج. ۴۷، ش. ۲، ص ۱۶۹-۱۶۱، ۱۳۹۶.
[۳] مرتضایی م.، رحیمی م.، تحلیل اگرژی و زیست محیطی سیستم تولید سه گانه برپایه پیل سوختی اکسید جامد به همراه گازی سازی. مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، ج. ۴۸، ش. ۲، ص ۳۲۸-۳۱۷، ۱۳۹۷.
[۴] چمنی ف.، بیکی ح.، شبیه سازی و بهینه سازی فرایند ریفورمینگ گاز طبیعی با بخار آب و اصلاح مجدد جهت کاهش CO2. مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، ج. ۵۱، ش. ۴، ص ۳۲۲-۳۱۵، ۱۴۰۰.
[5] Akca E., Gursel A. and Sen, N., A review on devulcanization of waste tire rubber. Periodicals of engineering and natural sciences, Vol. 6, No. 1, pp. 154-160, 2018.
[6] Nicholas, P. P., Devulcanzed Rubber Composition and Process for Preparing Same. Us Patent, pp. 4161- 464, 1979.
[7] Nicholas P. P., The scission of polysulfide crosslinks in scrap rubber particles through phase transfer catalysis. Rubber Chemistry and Technology, Vol. 55, No. 5, pp. 1499-1515, 1982.
[8] Simon D. Á., and Bárány T., Effective thermomechanical devulcanization of ground tire rubber with a co-rotating twin-screw extruder. Polymer Degradation and Stability, Vol. 190, pp. 109626, 2021.‏
[9] Simon D. Á., Pirityi D., Tamás‐Bényei P. and Bárány T., Microwave devulcanization of ground tire rubber and applicability in SBR compounds. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 137, No. 6, pp. 48351, 2020.‏