مطالعه تأثیر شکل‌دهی در دمای آستانه فعال‌سازی تبلور مجدد دینامیکی بر خصوصیات مکانیکی لوله مسی تولید شده به روش روزن رانی و فشرده سازی چرخه ای لوله

نوع مقاله : مقاله فنی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، بیرجند، ایران

4 مربی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

در این تحقیق، فرآیند روزن­رانی و فشرده‌سازی چرخه­ای لوله (TCEC) بر روی لوله­های مسی در دمای محیط و دمای °C 200 (دمای آستانه فعال سازی تبلور مجدد دینامیکی) انجام گرفته و تأثیر دمای انجام فرآیند بر ریزساختار و خواص مکانیکی این لوله­ها بررسی گردید. نتایج حاصله نشان دادند که با اعمال فرآیند TCEC در دمای محیط، ساختار کریستالی تقریباً ناهمگن با متوسط اندازه دانه 370 نانومتر حاصل گردیده، درحالی که با افزایش دمای شکل‌دهی در محدوده °C200، ساختار بدست آمده شامل دانه­های هم محور با ابعاد متوسط720 نانومتر دیده شد. با اعمال فرآیند  TCEC در دمای محیط و دمای °C 200 بر روی لوله مسی، استحکام تسلیم از مقدار اولیه 116 به ترتیب به مقادیر 242 و 217 مگاپاسکال و میانگین سختی نیز از مقدار اولیه 2/69 به 4/101 و 8/86 ویکرز افزایش می­یابد. به طور کلی انجام فرآیند  TCEC در دمای °C 200 بر روی فلز مس موجب کاهش 10 درصدی استحکام و افزایش 21 درصدی ازدیاد طول تا نقطه شکست نسبت به حالت شکل‌دهی در دمای محیط می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Babaei A, Mashhadi MM, Jafarzadeh H. Tube Cyclic Extrusion-Compression (TCEC) as a novel severe plastic deformation method for cylindrical tubes. Materials Science and Engineering: A. Vol. 598, No.1, pp. 1-6, 2014.
[2] Afsari A, Ranaei MA. Equal channel angular pressing to produce ultrafine pure copper with excellent electrical and mechanical properties. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology. Vol. 10, No.4, pp. 215-222, 2014.
[3] Eftekhari Shahri SE, Ranaei MA, Jamshidi H, Rezaei E. Experimental study of the simultaneous effects of severe plastic deformation and secondary radial strain on copper. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering. Vol. 235, No.6, pp. 1921-1929, 2021.
[4] رعنائی م. ا. و  بهلولی ح. و خلیلی خ.، مطالعه تجربی اثر مقدار کرنش اعمالی در هر مرحله از فرآیند  اکستروژن در کانال‌های هم مقطع زاویه‌دار بر روند تکامل استحکام مس خالص تجاری. مجلۀ مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز، د. 47، ش. 2، ص 333-342، 1396.
[4] Ranaei MA, Moshksar MM, Afsari A, Ahmadi SY. Microstructure, mechanical and electrical properties of commercially pure copper deformed severely by equal channel angular pressing. Modares Mechanical Engineering. Vol. 14, No.15, pp. 257-266, 2015.
[5] Faraji G, Mashhadi MM, Bushroa AR, Babaei A. TEM analysis and determination of dislocation densities in nanostructured copper tube produced via parallel tubular channel angular pressing process. Materials Science