مطالعه تأثیر شکل‌دهی در دمای آستانه فعال‌سازی تبلور مجدد دینامیکی بر خصوصیات مکانیکی لوله مسی تولید شده به روش روزن رانی و فشرده سازی چرخه‌ای لوله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، بیرجند، ایران

2 گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استادیار، دانشگاه صنعتی بیرجند، گروه مکانیک

4 گروه مهندسی مکانیک،

10.22034/jmeut.2023.51433.3099

چکیده

در این تحقیق، فرآیند روزن‌رانی و فشرده‌سازی چرخه‌ای لوله (TCEC) بر روی لوله‌های مسی در دمای محیط و دمای °C 200 (دمای آستانه فعال سازی تبلور مجدد دینامیکی) انجام گرفته و تأثیر دمای انجام فرآیند بر ریزساختار و خواص مکانیکی این لوله‌ها بررسی گردید. نتایج حاصله نشان دادند که با اعمال فرآیند TCEC در دمای محیط، ساختار کریستالی تقریباً ناهمگن با متوسط اندازه دانه 370 نانومتر حاصل گردیده، درحالی که با افزایش دمای شکل‌دهی در محدوده °C200، ساختار بدست آمده شامل دانه‌های هم محور با ابعاد متوسط720 نانومتر دیده شد. با اعمال فرآیند TCEC در دمای محیط و دمای °C 200 بر روی لوله مسی، استحکام تسلیم از مقدار اولیه 116 به ترتیب به مقادیر 242 و 217 مگاپاسکال و میانگین سختی نیز از مقدار اولیه 2/69 به 4/101 و 8/86 ویکرز افزایش می‌یابد. به طور کلی انجام فرآیند TCEC در دمای °C 200 بر روی فلز مس موجب کاهش 10 درصدی استحکام و افزایش 21 درصدی ازدیاد طول تا نقطه شکست نسبت به حالت شکل‌دهی در دمای محیط می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات