تأثیر شکست پیچ‌ در کوپلینگ اتصال‌دهنده دو شفت کمپرسور بر رفتار دینامیکی روتور در توربین گاز رولزرویس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر شکست پیچ اتصال­دهنده دو شفت جلو و عقب کمپرسور و نامیزانی ناشی از این شکست بر رفتار دینامیکی روتور در توربین گاز رولزرویس مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور مدل هندسی شفت کمپرسور طراحی گردید و تحلیل مودال به روش اجزاء محدود توسط نرم افزار Ansys صورت گرفت و نمودارهای کمپل به صورت جداگانه ترسیم شد. از تحلیل مودال تجربی و مقایسه آن با تحلیل مودال عددی جهت اعتبارسنجی و تأیید مدل طراحی شده استفاده گردید. در ادامه از تحلیل هارمونیک شفت بدون پره و دیسک و همچنین همراه پره و دیسک برای بررسی پاسخ فرکانسی سرعت و جابجایی ناشی از شکست پیچ اتصال­دهنده در قسمت لبه و قسمت اتصال میانی دو شفت به صورت جداگانه و همچنین به صورت همزمان استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که دامنه نوسان شفت کمپرسور در حالت شکست پیچ در قسمت اتصال لبه برای محل شکست پیچ حدود 30 درصد بیشتر از حالت شکست پیچ اتصال میانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Mohammadi M. and Salimi H. R., Failure analysis of a gas turbine marriage bolt. Journal of Failure Analysis and Prevention, Vol. 7, No.2, pp. 81-86, 2007.
[2] Pennacchi P. and Vania A., Diagnostics of a crack in a load coupling of a gas turbine using the machine model and the analysis of the shaft vibrations. Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 22, No.5, pp. 1157-1178, 2008.
[3] Farrahi G. H., Tirehdast M., Masoumi Khalil Abad E., Parsa S. and Motakefpoor M., Failure analysis of a gas turbine compressor. Engineering Failure Analysis, Vol. 18, No.1, pp. 474-484, 2011.
[4] Taplak H. and Parlak M., Evaluation of gas turbine rotor dynamic analysis using the finite element method. Journal of the International Measurement Confederation, Vol. 45, No.5, pp. 1089-1097, 2012.
[5]  Sun W., Li T., Yang D., Sun Q. and Huo J., Dynamic investigation of aeroengine high pressure rotor system considering assembly characteristics of bolted joints. Engineering Failure Analysis, Vol. 112, 104510, (March) 2020.
[6] Rajanikanth,  Pavan Kumaar B.T., Prediction of Stiffness for Angular Contact Ball Bearings. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol. 2, No.5, pp. 77-84, 2015.