نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اتوفرتاژ بهینه سازی فرآیند اتوفرتاژ در استوانه های جدار ضخیم برای ماده الاستیک-پلاستیک سخت شونده خطی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 49-57]
 • ارتعاشات آزاد ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • ارتقادهنده سزیم ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • الاستیک-پلاستیک سخت‌شونده خطی بهینه سازی فرآیند اتوفرتاژ در استوانه های جدار ضخیم برای ماده الاستیک-پلاستیک سخت شونده خطی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 49-57]
 • المان محدود تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-47]
 • انتگرال فوریه طراحی کنترل کننده پی–آی–دی تطبیقی خود تنظیم کننده برای سیستم های غیر خطی برای یک نمونه خاص [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 73-79]

ب

 • بهینه سازی بهینه سازی فرآیند اتوفرتاژ در استوانه های جدار ضخیم برای ماده الاستیک-پلاستیک سخت شونده خطی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 49-57]

پ

 • پی-آی-دی طراحی کنترل کننده پی–آی–دی تطبیقی خود تنظیم کننده برای سیستم های غیر خطی برای یک نمونه خاص [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 73-79]
 • پیچش مقاطع منشوری کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • پراکندگی ذرات نقره ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • پوشش نانوساختار بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ریزساختار تیتانیای نانوساختار پوشش داده شده روی فولاد زنگ نزن 316 L با روش سل- ژل [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]

ت

 • تابع تنش کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • تابع توصیف کننده طراحی کنترل کننده پی–آی–دی تطبیقی خود تنظیم کننده برای سیستم های غیر خطی برای یک نمونه خاص [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 73-79]
 • تاثیر سخت شوندگی بهینه سازی فرآیند اتوفرتاژ در استوانه های جدار ضخیم برای ماده الاستیک-پلاستیک سخت شونده خطی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 49-57]
 • تیتانیا بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ریزساختار تیتانیای نانوساختار پوشش داده شده روی فولاد زنگ نزن 316 L با روش سل- ژل [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • تحلیل حرارتی تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-47]
 • ترک خستگی غیرخطی ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • تف‌جوشی در حضور فاز مایع بررسی تغییرات ریزساختاری و رفتار چگالش در فرآیند تف جوشی آلیاژ Cu-20Zn تهیه شده از پودر پیش آلیاژی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 45-54]
 • تنش برشی کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • توزیع وی بول تلفیق میدان باد با توزیع احتمالی و یک مدل هیدرودینامیکی به منظور تهیه نقشه ریسک در بررسی آلودگی های زیست محیطی در دریا [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]

ج

 • جریان با سطح آزاد بررسی عددی تأثیر متقابل جریان و سطح آزاد آن در یک حفره دوبعدی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • جریان گاز خروجی تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-47]

ح

 • حفره دوبعدی بررسی عددی تأثیر متقابل جریان و سطح آزاد آن در یک حفره دوبعدی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]

د

 • دمای بهینه تف‌جوشی بررسی تغییرات ریزساختاری و رفتار چگالش در فرآیند تف جوشی آلیاژ Cu-20Zn تهیه شده از پودر پیش آلیاژی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 45-54]
 • دو لب بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یاتاقان گازی غیر مدور دو لب با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]

ر

 • روش حجم محدود کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • روش شکل‌دهیCUO – روش اجزاء محدود بررسی تئوری و تجربی فرآیند ساخت لوله های قطور به روش CUO [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 59-64]
 • روش صریح کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • روش نیوتن-اویلر تحلیل سینماتیک و دینامیک معکوس مکانیزم استوارت [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 67-72]

س

 • سیستم های غیر خطی طراحی کنترل کننده پی–آی–دی تطبیقی خود تنظیم کننده برای سیستم های غیر خطی برای یک نمونه خاص [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 73-79]
 • سفتی موضعی تابع دامنه ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]
 • سل-ژل بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ریزساختار تیتانیای نانوساختار پوشش داده شده روی فولاد زنگ نزن 316 L با روش سل- ژل [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]
 • سلول های شبکه کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • سینماتیک و دینامیک معکوس تحلیل سینماتیک و دینامیک معکوس مکانیزم استوارت [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 67-72]
 • سوپاپ دود تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-47]
 • سوپرهارمونیک ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]

ش

 • شبکه ثانویه کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • شبکه های عصبی مصنوعی بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یاتاقان گازی غیر مدور دو لب با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]
 • شکل مود تابع زمان ارائه مدل پیوسته برای آنالیز ارتعاشات آزاد تیر با یک ترک خستگی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 25-36]

ف

 • فشار غیر هیدروستاتیک بررسی عددی تأثیر متقابل جریان و سطح آزاد آن در یک حفره دوبعدی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 55-64]
 • فولاد زنگ نزن L 316 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ریزساختار تیتانیای نانوساختار پوشش داده شده روی فولاد زنگ نزن 316 L با روش سل- ژل [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 67-72]

ک

 • کاتالیست اتیلن اکسید ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • کاتالیست نقره ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • کریستال‌های نانو نقره ساخت پایه آلفا آلومینا وکاتالیست اتیلن اکسید(Ag/α-Al2O3) با پراکندگی بالای نانو ذرات نقره [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 37-44]
 • کشیده شدن فاز مذاب به سمت پایین نمونه بررسی تغییرات ریزساختاری و رفتار چگالش در فرآیند تف جوشی آلیاژ Cu-20Zn تهیه شده از پودر پیش آلیاژی [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 45-54]

گ

 • گشتاور پیچشی کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]

م

 • میدان باد احتمالی تلفیق میدان باد با توزیع احتمالی و یک مدل هیدرودینامیکی به منظور تهیه نقشه ریسک در بررسی آلودگی های زیست محیطی در دریا [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]
 • مدل انتشار آلودگی تلفیق میدان باد با توزیع احتمالی و یک مدل هیدرودینامیکی به منظور تهیه نقشه ریسک در بررسی آلودگی های زیست محیطی در دریا [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]
 • معادله پواسون کاربرد روش حجم محدود در تحلیل عددی پیچش مقاطع منشوری [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 25-35]
 • مکانیزم استوارت تحلیل سینماتیک و دینامیک معکوس مکانیزم استوارت [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 67-72]
 • میکروکانال – نانوسیال – انتقال حرارت توأمان – عدد گراتز شبیه‌سازی عددی جریان نانوسیال آب - اکسیدآلومینیم در یک میکروکانال دوبعدی با در نظر گرفتن هدایت در ناحیه جامد [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 15-23]
 • موتور احتراق داخلی تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 37-47]

ن

 • نقشه ریسک تلفیق میدان باد با توزیع احتمالی و یک مدل هیدرودینامیکی به منظور تهیه نقشه ریسک در بررسی آلودگی های زیست محیطی در دریا [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 1-14]

ه

 • همانند سازی عینی طراحی کنترل کننده پی–آی–دی تطبیقی خود تنظیم کننده برای سیستم های غیر خطی برای یک نمونه خاص [دوره 39، شماره 2، 1388، صفحه 73-79]

ی

 • یاتاقان گازی غیر مدور بررسی تاثیر پارامترهای طراحی بر عملکرد یاتاقان گازی غیر مدور دو لب با روش شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 39، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]