نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آخال مطالعه رفتار مکانیکی و گاززدایی از یک فولاد با چقرمگی بالا در حین انجام فرایند ذوب دوگانه [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 47-55]
 • آمورف بررسی مکانیزم تبلور و تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-7]
 • آنتالپی تخلخل شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • آنیل بررسی مکانیزم تبلور و تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-7]
 • آنیل میان بحرانی اثر درجه حرارت آنیل میان بحرانی بر ریز ساختار و خواص کششی فولاد دو فازی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]

ا

 • اتم های گازی مطالعه رفتار مکانیکی و گاززدایی از یک فولاد با چقرمگی بالا در حین انجام فرایند ذوب دوگانه [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 47-55]
 • استوانه پوشش‌دار تحلیل حرارتی- مکانیکی استوانه‌های جدار ضخیم با پوشش داخلی از جنس مواد تابعی با در نظر گرفتن تنش‌های پسماند حرارتی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 57-66]
 • انتقال گرما جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • انتقال گرمای طبیعی شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • انتگرال J تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 55-66]
 • انجماد شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]

ب

 • برج خنک‌کننده‌ مدلسازی ریاضی برای شبیه سازی عملکرد برج‌ خنک‌کن جریان ناهمسو [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 45-53]
 • بهینه سازی- الگوریتم تبرید تدریجی مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 75-79]

پ

 • پارامتر انطباقی ارائه یک مدل غیرخطی جامع برای شیرهای کنترل جریان اسپولی مبتنی بر وضعیت های مختلف انطباقی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 79-83]
 • پارگی ورق مقایسه ی مدل آسیب نرم و مدل آسیب FLD در پیش بینی رشد آسیب در فرآیند نورد سرد پیوسته [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 9-19]

ت

 • تبلور بررسی مکانیزم تبلور و تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-7]
 • ترموالاستیسیته تحلیل حرارتی- مکانیکی استوانه‌های جدار ضخیم با پوشش داخلی از جنس مواد تابعی با در نظر گرفتن تنش‌های پسماند حرارتی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 57-66]
 • تنش‌های پسماند حرارتی تحلیل حرارتی- مکانیکی استوانه‌های جدار ضخیم با پوشش داخلی از جنس مواد تابعی با در نظر گرفتن تنش‌های پسماند حرارتی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 57-66]
 • تنش‌های حرارتی گذرا تحلیل حرارتی- مکانیکی استوانه‌های جدار ضخیم با پوشش داخلی از جنس مواد تابعی با در نظر گرفتن تنش‌های پسماند حرارتی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 57-66]

ج

 • جریان آرام بررسی اثر نانوسیالات در لوله‌های خمیده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • جریان ناهمسو مدلسازی ریاضی برای شبیه سازی عملکرد برج‌ خنک‌کن جریان ناهمسو [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 45-53]

ح

 • حفره دایره ای شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • حل عددی بررسی اثر نانوسیالات در لوله‌های خمیده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]

خ

 • خواص کششی اثر درجه حرارت آنیل میان بحرانی بر ریز ساختار و خواص کششی فولاد دو فازی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]
 • خواص مغناطیسی نرم بررسی مکانیزم تبلور و تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-7]
 • خواص مکانیکی مطالعه رفتار مکانیکی و گاززدایی از یک فولاد با چقرمگی بالا در حین انجام فرایند ذوب دوگانه [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 47-55]

د

 • دور موتور بررسی صحت روش عددی تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 19-33]

ذ

 • ذوب القایی تحت خلاء مطالعه رفتار مکانیکی و گاززدایی از یک فولاد با چقرمگی بالا در حین انجام فرایند ذوب دوگانه [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 47-55]
 • ذوب مجدد قوسی تحت خلاء مطالعه رفتار مکانیکی و گاززدایی از یک فولاد با چقرمگی بالا در حین انجام فرایند ذوب دوگانه [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 47-55]

ر

 • ریب(موانع) و شیار بررسی عددی جریان گرما- شاره از روی موانع با ترکیبات هندسی مختلف [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 21-29]
 • ریخته‌ریسی نوارهای عریض بررسی مکانیزم تبلور و تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-7]
 • ریز ساختار اثر درجه حرارت آنیل میان بحرانی بر ریز ساختار و خواص کششی فولاد دو فازی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]
 • روش تعقیب ذرات بررسی صحت روش عددی تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 19-33]
 • روش حجم‌کنترل بررسی عددی جریان گرما- شاره از روی موانع با ترکیبات هندسی مختلف [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 21-29]
 • روش گالرکین بدون المان تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 55-66]

ز

 • زمان انجماد شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]

س

 • سیستم سرو هیدرولیک ارائه یک مدل غیرخطی جامع برای شیرهای کنترل جریان اسپولی مبتنی بر وضعیت های مختلف انطباقی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 79-83]

ش

 • شبیه سازی ارائه یک مدل غیرخطی جامع برای شیرهای کنترل جریان اسپولی مبتنی بر وضعیت های مختلف انطباقی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 79-83]
 • شبیه سازی اجزای محدود شکل دهی قطعات استوانه‌ای نیم‌کروی به روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 31-45]
 • شبه مانا شبیه سازی عددی جابجائی طبیعی در یک حفره با مقطع دایره ای [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 35-44]
 • شیر کنترل جریان ارائه یک مدل غیرخطی جامع برای شیرهای کنترل جریان اسپولی مبتنی بر وضعیت های مختلف انطباقی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 79-83]

ض

 • ضریب پسا جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • ضریب شدت تنش تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 55-66]

ع

 • عدد نودسن جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • عدد نوسل جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • عملیات حرارتی بررسی مکانیزم تبلور و تأثیر عملیات حرارتی بر ساختار و خواص مغناطیسی نوارهای آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 1-7]

ف

 • فولاد دو فازی اثر درجه حرارت آنیل میان بحرانی بر ریز ساختار و خواص کششی فولاد دو فازی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 69-74]
 • فولاد ماریجینگ 300C مطالعه رفتار مکانیکی و گاززدایی از یک فولاد با چقرمگی بالا در حین انجام فرایند ذوب دوگانه [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 47-55]

ک

 • کانال مستطیلی بررسی عددی جریان گرما- شاره از روی موانع با ترکیبات هندسی مختلف [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 21-29]
 • کره جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]

گ

 • گازهای بازگردانده شده بررسی صحت روش عددی تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 19-33]

ل

 • لایی مدلسازی ریاضی برای شبیه سازی عملکرد برج‌ خنک‌کن جریان ناهمسو [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 45-53]
 • لغزش جریان لغزشی حول ذرات کروی میکرونی در اعداد رینولدز متوسط [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 67-76]
 • لوله خمیده بررسی اثر نانوسیالات در لوله‌های خمیده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]

م

 • مدل آسیب FLD مقایسه ی مدل آسیب نرم و مدل آسیب FLD در پیش بینی رشد آسیب در فرآیند نورد سرد پیوسته [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 9-19]
 • مدل آسیب نرم مقایسه ی مدل آسیب نرم و مدل آسیب FLD در پیش بینی رشد آسیب در فرآیند نورد سرد پیوسته [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 9-19]
 • مدلسازی آماری- جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و الگوریتم تبرید تدریجی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 75-79]
 • مدل سازی غیر خطی ارائه یک مدل غیرخطی جامع برای شیرهای کنترل جریان اسپولی مبتنی بر وضعیت های مختلف انطباقی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 79-83]
 • مدل‌های آشفتگی بررسی عددی جریان گرما- شاره از روی موانع با ترکیبات هندسی مختلف [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 21-29]
 • معادلات ناویر- استوکس جریان تراکم‌ ناپذیر بررسی عددی جریان گرما- شاره از روی موانع با ترکیبات هندسی مختلف [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 21-29]
 • مواد FG تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات مستطیل شکل FGM حاوی ترک با استفاده از روش بدون المان گالرکین [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 55-66]
 • مواد تابعی تحلیل حرارتی- مکانیکی استوانه‌های جدار ضخیم با پوشش داخلی از جنس مواد تابعی با در نظر گرفتن تنش‌های پسماند حرارتی [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 57-66]

ن

 • نانوذرات بررسی اثر نانوسیالات در لوله‌های خمیده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • نانوسیال بررسی اثر نانوسیالات در لوله‌های خمیده جهت بهبود انتقال حرارت مبدل‌های حرارتی [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 1-18]
 • نرخ تزریق بررسی صحت روش عددی تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 19-33]
 • نقطه تزریق بررسی صحت روش عددی تعقیب ذرات برای مطالعه توزیع گازهای تزریق شده به منیفولد ورودی به کمک آزمایش [دوره 40، شماره 1، 1389، صفحه 19-33]
 • نورد سرد پیوسته مقایسه ی مدل آسیب نرم و مدل آسیب FLD در پیش بینی رشد آسیب در فرآیند نورد سرد پیوسته [دوره 40، شماره 2، 1389، صفحه 9-19]

ه