نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژ آلومینیم-منیزیم بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-1Mg و Al-2Mg [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-21]

ا

 • اجزای محدود طراحی بهینه ساختارهای مشبک مدور [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]
 • اکسیداسیون کوتاه مدت بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-1Mg و Al-2Mg [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-21]
 • المان محدود نیمه تحلیلی تحلیل کمانش پوسته استوانه ای کامپوزیتی تحت بارگذاری های مکانیکی و گرمایی با استفاده از روش المان محدود نیمه تحلیلی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 33-44]
 • امواج هدایت شده فراصوت بررسی انتشار امواج فراصوت در ورق های چند لایه [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]
 • انتقال حرارت تحلیل 3 بعدی انتقال حرارت همرفت اجباری – آزاد جریان داخل کانال با استفاده از شبکه های بی سازمان Tet/hybrid [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]

ب

 • بازده اگزرژی شبیه سازی ریاضی سیستم های سرمایش دسیکنت و تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن از نظر قانون اول و دوم [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]
 • برخورد پرنده بررسی اثر مدل ماده، معادله حالت و چگالی شبکه در نتایج حاصل از شبیه سازی برخورد پرنده [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 45-58]
 • بهینه سازی طراحی بهینه ساختارهای مشبک مدور [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]

پ

 • پمپ گریز از مرکز بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 33-43]
 • پهنای پاساژ بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 33-43]

ت

 • تابش لیزر توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش المان بقاء و المان حل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 23-31]
 • تخلیه سد دی ‌الکتریک مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]

ج

 • جریان داخل کانال تحلیل 3 بعدی انتقال حرارت همرفت اجباری – آزاد جریان داخل کانال با استفاده از شبکه های بی سازمان Tet/hybrid [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]

چ

 • چگالی شبکه بررسی اثر مدل ماده، معادله حالت و چگالی شبکه در نتایج حاصل از شبیه سازی برخورد پرنده [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 45-58]
 • چین‌خوردگی بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-1Mg و Al-2Mg [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-21]

خ

 • خیز سیم دقت گوشه‌های کوچک- شعاع در برش چندمرحله‌ای در وایرکات [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]

د

 • دقت گوشه دقت گوشه‌های کوچک- شعاع در برش چندمرحله‌ای در وایرکات [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • دمای احیا شبیه سازی ریاضی سیستم های سرمایش دسیکنت و تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن از نظر قانون اول و دوم [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 33-43]

ر

 • ریب طراحی بهینه ساختارهای مشبک مدور [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]
 • ریخته گری تحقیق در سرعت مذاب ورودی به قالب در قطعات ریختگی تولید شده به روش فشار ایمپالس هوا [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 61-67]
 • ریزش گردابه مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]
 • روش مکان-زمانی المان بقاء و المان حل توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش المان بقاء و المان حل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 23-31]

ز

 • زاویه خروجی پره بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 33-43]
 • زبری سطح پره تأثیر زبری سطح پره بر روی عملکرد کمپرسور محوری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 11-22]

س

 • سازه مشبک مخروطی طراحی بهینه ساختارهای مشبک مدور [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 1-9]
 • سیال لزج بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 33-43]
 • ساندویچ اکسید-فلز-اکسید بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-1Mg و Al-2Mg [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-21]
 • سرعت بحرانی تحقیق در سرعت مذاب ورودی به قالب در قطعات ریختگی تولید شده به روش فشار ایمپالس هوا [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 61-67]
 • سرعت فاز و گروه بررسی انتشار امواج فراصوت در ورق های چند لایه [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]
 • سرمایش دسیکنت شبیه سازی ریاضی سیستم های سرمایش دسیکنت و تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن از نظر قانون اول و دوم [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]
 • سیستم پره‌گذاری تحلیل 3 بعدی انتقال حرارت همرفت اجباری – آزاد جریان داخل کانال با استفاده از شبکه های بی سازمان Tet/hybrid [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • سیستم راهگاهی تحقیق در سرعت مذاب ورودی به قالب در قطعات ریختگی تولید شده به روش فشار ایمپالس هوا [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 61-67]

ش

 • شبیه سازی سه بعدی تأثیر زبری سطح پره بر روی عملکرد کمپرسور محوری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 11-22]
 • شرایط هوای محیط شبیه سازی ریاضی سیستم های سرمایش دسیکنت و تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن از نظر قانون اول و دوم [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]

ض

 • ضخامت بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-1Mg و Al-2Mg [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-21]
 • ضریب عملکرد تحلیل 3 بعدی انتقال حرارت همرفت اجباری – آزاد جریان داخل کانال با استفاده از شبکه های بی سازمان Tet/hybrid [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]
 • ضریب عملکرد شبیه سازی ریاضی سیستم های سرمایش دسیکنت و تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد آن از نظر قانون اول و دوم [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 69-75]

ع

 • عدد موج بررسی انتشار امواج فراصوت در ورق های چند لایه [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]
 • عملگر پلاسمایی مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]

ف

 • فیلم اکسیدی زمان کوتاه بررسی ضخامت فیلم اکسیدی زمان کوتاه تشکیل شده در ریخته گری آلیاژهای Al-1Mg و Al-2Mg [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 13-21]

ک

 • کامپوزیت تحلیل کمانش پوسته استوانه ای کامپوزیتی تحت بارگذاری های مکانیکی و گرمایی با استفاده از روش المان محدود نیمه تحلیلی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 33-44]
 • کمانش تحلیل کمانش پوسته استوانه ای کامپوزیتی تحت بارگذاری های مکانیکی و گرمایی با استفاده از روش المان محدود نیمه تحلیلی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 33-44]
 • کمپرسور محوری تأثیر زبری سطح پره بر روی عملکرد کمپرسور محوری [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 11-22]
 • کنترل فعال مطالعه تجربی کنترل ریزش گردابه به وسیله عملگرهای پلاسمایی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 45-54]

م

 • ماده ی باقیمانده دقت گوشه‌های کوچک- شعاع در برش چندمرحله‌ای در وایرکات [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • ماشین کاری وایرکات دقت گوشه‌های کوچک- شعاع در برش چندمرحله‌ای در وایرکات [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 1-12]
 • مدل ماده بررسی اثر مدل ماده، معادله حالت و چگالی شبکه در نتایج حاصل از شبیه سازی برخورد پرنده [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 45-58]
 • معادله حالت بررسی اثر مدل ماده، معادله حالت و چگالی شبکه در نتایج حاصل از شبیه سازی برخورد پرنده [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 45-58]
 • معادله مقدار ویژه تحلیل کمانش پوسته استوانه ای کامپوزیتی تحت بارگذاری های مکانیکی و گرمایی با استفاده از روش المان محدود نیمه تحلیلی [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 33-44]
 • منحنی پراکندگی بررسی انتشار امواج فراصوت در ورق های چند لایه [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]

و

 • ورق‌های دو لایه بررسی انتشار امواج فراصوت در ورق های چند لایه [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 55-68]

ه

 • هایپرترمیا توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش المان بقاء و المان حل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 23-31]
 • هدایت غیرفوریه ای توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش المان بقاء و المان حل [دوره 42، شماره 2، 1391، صفحه 23-31]
 • همرفت اجباری - آزاد تحلیل 3 بعدی انتقال حرارت همرفت اجباری – آزاد جریان داخل کانال با استفاده از شبکه های بی سازمان Tet/hybrid [دوره 42، شماره 1، 1391، صفحه 23-31]