بررسی چگالش و تغییرات ابعادی در تفجوشی فاز مایع سوپرسالیدوس آلیاژ برنجی Cu-28Zn

نوع مقاله : پژوهشی کامل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 دانشیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

3 کارشناس مهندسی برق، دانشگاه شاهد تهران

4 کارشناس ارشد مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

در این پژوهش از روش رویه پاسخ، جهت بررسی تأثیر پارامترهای موثر نظیر دما و زمان بر تف­جوشی پودر آلیاژی برنجی با ترکیب Cu-28%Zn، استفاده شد. بمنظور گسترش مدل، چگالی تف­جوشی و ابعاد نمونه­ها اندازه­گیری و پارامتر چگالش، درصد تخلخل و میزان انقباض حجمی برای بدست آوردن روابط ریاضی بین متغیرهای تف­جوشی محاسبه شدند. برای ارزیابی روابط ریاضی از آنالیز واریانس در سطح اطمینان 95% استفاده شد. بطورکلی نتایج حاصل از آزمایشات تأئید کننده صحت مدل­های ریاضی ارائه شده و امکان بکارگیری این مدل­ها برای پیش بینی چگالش حین تف­جوشی فاز مایع سوپرسالیدوس آلیاژ برنجی با ترکیب Cu-28Zn می­باشد.

کلیدواژه‌ها