موضوعات = نانوسیال و انتقال حرارت در نانوسیال
بررسی آزمایشگاهی عملکرد حرارتی یک لوله گرمایی نوسانی سه بعدی همراه با نانوسیال اکسید آهن در معرض میدان مغناطیسی و تبخیرکن شیاردار شده

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 191-199

10.22034/jmeut.2021.10764

حسین محسنی فدردی؛ حمیدرضا گشایشی؛ سیدمحمود ابوالحسن علوی؛ علیرضا علیزاده جاجرم؛ مسعود خسروداد


بررسی آزمایشگاهی تاثیر افزودن غلظتهای کم نانوذره اکسید مس بر عملکرد گرمایی یک برج خنک کننده مرطوب

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 215-221

10.22034/jmeut.2021.10581

رحیم محمودی اشکفتکی؛ شیماء عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده


انتقال گرمای ترکیبی جابجایی آزاد و رسانش در محفظه ای حاوی نانوسیال و سیال خالص جدا شده با یک مانع

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 87-96

10.22034/jmeut.2021.10620

محمد مهدی داودی چمزینی؛ بهزاد قاسمی؛ افراسیاب رئیسی