موضوعات = مدلسازی و شبیه‌سازی
تنش حرارتی در دیسک لیزری Yb:YAG تحت دمش عرضی سه سویه با استفاده از روش اجزاء محدود

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 193-197

10.22034/jmeut.2021.11292

سمیه کیقبادی؛ ابراهیم صفری؛ حبیبه پورحسن