موضوعات = سیستمهای تهویه مطبوع
ارزیابی تأثیر الگوی وزشی سیستم تهویه انفرادی بر احساس گرمایی موضعی بدن

دوره 53، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 61-70

10.22034/jmeut.2023.52606.3140

سیدعلیرضا ذوالفقاری؛ رویا راتقی؛ مهدی افضلیان


بررسی تجربی عملکرد سیستم سرمایش تبخیری دو‌مرحله‌ای

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 51-60

محمد جعفریان؛ محمد احسان کاظمیان