موضوعات = جریانهای دو فازی
تأثیر لزجت بالای روغن بر الگوی جریان دوفازی در لوله افقی

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 283-290

10.22034/jmeut.2022.50330.3058

یاشا حسن زاده؛ سید علی علوی فاضل؛ ضحی عزیزی؛ سید محسن پیغمبرزاده؛ علیرضا عظیمی


شبیه سازی عددی حرکت قطره آب نمک در میدان الکتریکی یکنواخت

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-30

10.22034/jmeut.2022.11531

نیلوفر آلاشتی؛ محسن پورفلاح؛ آتنا قادری