موضوعات = ترمودینامیک
تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم جدید تولید همزمان سه گانه بر پایه چرخه تبرید اجکتوری

دوره 52، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 11-20

10.22034/jmeut.2022.11524

فرزانه بهنام گرمی؛ هادی غائبی؛ محمد وجدی؛ هادی رستم زاده


تحلیل انرژی و اگزرژی یک سیستم بر مبنای انرژی زمین‌گرمایی برای تولید همزمان توان، آب شیرین، گرمایش و هیدروژن

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 135-144

10.22034/jmeut.2021.10763

مهران عبدالعلی پورعدل؛ محسن رستمی؛ شهرام خلیل آریا؛ مرتضی یاری


تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم های تبرید جذبی لیتیم بروماید- آب

دوره 50، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 1-7

10.22034/jmeut.2020.9953

مهران اکبرپور غازانی؛ محسن ثقفیان


بررسی عملکرد اگزرژی-اقتصادی یک سیستم تولید سه گانه بر مبنای پیل سوختی اکسید جامد

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 119-127

10.22034/jmeut.2020.9773

محمد ذوقی؛ محمدرضا علی خباز جورشری؛ کورش جواهرده