موضوعات = بهینه سازی
بهبود کارایی بهینه‌سازی تکاملی دو جهتی سازه‌ها برای سازه‌های پیوسته

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 91-99

10.22034/jmeut.2020.9762

معصومه خواجویی قرایی؛ محمد حسین ابوالبشری


طراحی و بهینه سازی سیستمی ماهواره بر اساس شبه مدل

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 101-109

محدثه السادات سادات شیرازی؛ پرویز محمد زاده؛ علی مظفری