موضوعات = کنترل مقاوم
طراحی کنترلگر مقاوم برای سیستم عمل از دور غیرخطی با روش انفعال محور

دوره 51، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 1-10

10.22034/jmeut.2021.9952

رباب ابراهیمی باویلی؛ احمد اکبری؛ رضا محبوبی اسفنجانی