موضوعات = ارتعاشات ورق
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ارتعاشات آزاد ورق مشبک با استفاده از تحلیل هم هندسی

دوره 51، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 507-516

عبداله ویسی‌آرا؛ حمید محمدصدیقی؛ آرش رضا


3. تحلیل ارتعاشات آزاد تیر مدرج تابعی با وجود ترک عرضی

دوره 51، شماره 1، بهار 1400، صفحه 277-281

10.22034/jmeut.2021.11028

علیرضا رحیمی؛ مصطفی لیوانی؛ علی نگهبان برون