موضوعات = ارتعاشات مکانیکی
تحلیل فرکانسی کابل خطی تحت نیروی آیرودینامیکی ناشی از تندباد اتفاقی

دوره 52، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 89-96

10.22034/jmeut.2022.51180.3088

فرید احمدی؛ اسمعیل قوانلو؛ سید احمد فاضل زاده حقیقی


طراحی بهینه پارامترها در ضربه انرژی ارتعاش غیرخطی متصل به یک تیر

دوره 51، شماره 3، آبان 1400، صفحه 129-134

10.22034/jmeut.2021.10931

علی عبداللهی؛ سیامک اسماعیل زاده خادم؛ مصطفی خزایی؛ امین مسلمی


تحلیل دینامیکی رفتار یک فعال ساز ابتکاری بر پایه رفتار ماده مغناطوکشسان

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 145-151

10.22034/jmeut.2021.11033

پویا عبداله زاده؛ صابر عزیزی؛ سیدحامد حسنی


ظهور پدیده پاسخ همزمان در تحلیل پایداری سیستم ورق- جرم متحرک

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 99-108

احسان ترکان؛ مصطفی پیرمرادیان؛ محمد هاشمیان


طراحی بهینه هندسه سیستم تعلیق مک فرسون برای یک خانواده محصول بر مبنای نظریه پلتفرم مشترک

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 153-155

محمد حسن شجاعی فرد؛ ابوالضل خلخالی؛ صادق یارمحمدی سطری


شبیه سازی و بهینه سازی جاذب های آکوستیکی آلبریخ در زیر آب با حفره‌های استوانه‌ای و مخروطی

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 203-212

سیدحسن عصایی؛ سعید کشت کار؛ محمدامین مکارم؛ مهدی عابدی


بررسی تاثیر نقص هندسی و تغییر شکل‌های پیش و پس از کمانش بر ارتعاشات آزاد ورق‌ها

دوره 48، شماره 3، آبان 1397، صفحه 309-318

حسام مکوندی؛ شاپور مرادی؛ داود پور ویس؛ کورش حیدری شیرازی


تحلیل اثر دما بر رفتار دینامیکی غیرخطی چرخ عکس‌العملی ماهواره با استفاده از روش اغتشاشات

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 225-232

مرتضی شهروی؛ علیرضا آقالاری؛ سعید شکراللهی