موضوعات = کنترل
تعداد مقالات: 14
5. الگوریتم C-SLAM تطبیقی در محیط دینامیک

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-15

10.22034/jmeut.2020.9690

سهیل اسپهبدی نیا؛ اسماعیل خان‌میرزا


7. کنترل pH با استفاده از طراحی رویتگر مد لغزشی و مقایسه آن با PI و GSPI

دوره 49، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 77-81

علیرضا رضائی؛ علیرضا عابدینی مزرعه


9. طراحی، ساخت و کنترل دستگاه توانبخشی ایزوکینتیک پا با عملگر سرونیوماتیکی

دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 87-95

سید مهدی چاووشیان؛ مصطفی تقی زاده؛ آرمین کروتی


12. شبیه‌سازی و پیاده‌سازی آزمایشگاهی کنترلر شبه لغزشی روی سیستم پاندول معکوس برای تاب به وضعیت قائم در حین تثبیت موقعیت

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 263-268

حسین کریم پور؛ شهرام هادیان جزی؛ حمید صادقیان؛ مصطفی قبادی شهرضا


13. طراحی کنترل‌گر مقاوم غیرخطی و پیاده‌سازی آن بر روی شبیه‌ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره

دوره 48، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 329-338

مریم ملک زاده؛ مبین صبوحی؛ مریم رضایتی