کلیدواژه‌ها = موتور احتراق داخلی
بررسی انرژی و اگزرژی و بهبود چرخه رانکین آلی برای بازیافت گرمای تلف شده

دوره 48، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 153-161

مهدی دیمی دشت بیاض؛ سعید محمدی


تحلیل گذرای گرمایی و مکانیکی سوپاپ دود با استفاده از المان محدود

دوره 39، شماره 1، تیر 1388، صفحه 37-47

محمدحسن شجاعی فرد؛ امیر باقری