کلیدواژه‌ها = پایداری دینامیکی
تحلیل پایداری دینامیکی یاتاقان‌های ژورنال غیرمُدور سه لُب با روانکار تنش کوپل

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 153-162

10.22034/jmeut.2022.12267

مهدی زارع مهرجردی؛ اصغر دشتی رحمت آبادی؛ علی صادق نژاد فرد


بررسی تجربی و عددی جریان دو فازی جامد – مایع در میکرو کانال مستقیم با مقطع مستطیلی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 287-293

10.22034/jmeut.2022.11217

رضا افراسیابی؛ نادر پورمحمود حصار؛ ایرج میرزایی


ظهور پدیده پاسخ همزمان در تحلیل پایداری سیستم ورق- جرم متحرک

دوره 49، شماره 3، آبان 1398، صفحه 99-108

احسان ترکان؛ مصطفی پیرمرادیان؛ محمد هاشمیان