کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
بررسی عددی و تجربی اثر هندسه چرخ متحرک بر عملکرد پمپ گریز از مرکز هنگام پمپاژ روغن

دوره 42، شماره 1، تیر 1391، صفحه 33-43

مجتبی طحانی؛ محمد حسن شجاعی فرد؛ میربیوک احقاقی؛ مهدی بگلری؛ هادی فلاح؛ بهزاد سلیمیان ریزی