کلیدواژه‌ها = کمانش
کمانش ورقهای مستطیلی با ضخامت متغیر: مطالعه تحلیلی و عددی

دوره 51، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 615-619

10.22034/jmeut.2022.12350

مهدی کاظمی؛ رحمن سیفی؛ حامد سیفی