کلیدواژه‌ها = هایپرترمیا
تخمین توان منبع گرمایی مورد نیاز جهت گرما درمانی تومور سینه با استفاده از روش معکوس

دوره 50، شماره 3، آبان 1399، صفحه 125-134

10.22034/jmeut.2020.10521

منصوره شریعتمدار طهرانی؛ محمد محسن شاه مردان؛ محمد حسن کیهانی؛ محمد محمدیون


توزیع دما در بافت تحت درمان هایپرترمیا با استفاده از روش المان بقاء و المان حل

دوره 42، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 23-31

محمدباقر آیانی؛ امیر قاسمی توران پشتی